Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Metin HÜSEM
Danışman: Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ DOĞAL HAFİF AGREGALARINDAN BİRİYLE YAPILAN HAFİF BETONUN GELENEKSEL BİR BETONLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/1/1995
Sayfa Sayısı: 170
Tez No: dT137
Özet:

      Geleneksel betonların her yönüyle hafif betonlardan üstün olmadığı ve bu nedenle de sanayi ülkelerinin birçoğunda bazı koşullar altında hafif beton kullanımının tercih edildiği oysa, Türkiye’de bugüne kadar gerçek anlamda taşıyıcı hafif betonla inşa edilmiş bir yapının bulunmadığı bilinmektedir. Bunun temel nedeni, doğal hafif agrega kaynakları bakımından zengin olan, ülkemizde bu tür betonlar konusunda gerekli bilgi ve deneyim birikiminin yeterli düzeyde olmamasıdır. Diğer taraftan yurtdışında ve Türkiye’de bu konuda gerçekleştirilen araştırmalardan elde edilen sonuçlar da genellikle birbirini desteklememektedir. Bu durum söz konusu araştırmalarda, betonun kırılma mekanizmalarının açıklanmasında, agrege petrografik yapısının da dikkate alınması gerektiğini düşündürmektedir.

      Bu çalışmanın temel amacı, agrege petrografik yapısını da dikkate alarak Doğu Karadeniz Bölgesi doğal hafif agregalarından biriyle yapılan hafif betonu geleneksel bir betonla karşılaştırmalı olarak incelenmesinden ibarettir. Çalışma beş asıl ve üç ek bölüm olmak üzere toplam sekiz bölümden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde, hafif betonlar konusunda bir sentez çalışması verilmektedir. İkinci bölümde, Doğu Karadeniz Bölgesi doğal hafif agregalarından biriyle yapılan hafif betonun özellikleri geleneksel betonunkilerle karşılaştırılmakta ve agrega petrografik yapısının betonun kırılma mekanizmaları üzerindeki etkisi teorik ve deneysel olarak incelenmektedir. Üçüncü bölümde, hafif beton-donatı aderansı geleneksel beton-donatı aderansıyla karşılaştırılmaktadır. Dördüncü bölüm ise, hafif ve geleneksel betonarme kirişlerin eğilmedeki davranışlarının incelenmesine ayrılmaktadır. Çalışmanın bütününden çıkartılabilecek sonuçlar ve öneriler beşinci bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar listesiyle üç ek bölüm izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, Doğu Karadeniz Bölgesi doğal hafif agregalarından biriyle gerçekleştirilen hafif betonun yekpare ve prefabrike beton yapılarda kullanılabileceğini ve bu kullanımın birçok yönden geleneksel beton kullanımına göre daha uygun olacağını ortaya koymuş bulunmaktadır.

      

      Anahtar Kelimeler : Taşıyıcı Hafif Beton Dayanımı, Doğal Hafif Agrega, Doğu Karadeniz Bölgesi, Geleneksel Betonla Karşılaştırma, Kırılma Mekanizmaları, Donatı-Beton Aderansı, Beton ve Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışları Deneysel ve Teorik.