Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat YAYLACI
Danışman: Prof. Dr. Ahmet BİRİNCİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İKİ ELASTİK ÇEYREK DÜZLEME OTURAN İKİ ELASTİK TABAKANIN TEMAS PROBLEMİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 12/9/2013
Sayfa Sayısı: 113
Tez No: Dt988
Özet:

      Bu çalışmada, düzgün yayılı yüke maruz, homojen, izotrop ve simetrik iki elastik çeyrek düzleme

oturan, elastik özellikleri ve yükseklikleri farklı homojen ve izotrop iki elastik tabakanın

      sürtünmesiz temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Ayrıca bu problem sonlu

elemanlar yöntemini kullanan ANSYS paket programı ile de analiz edilmiştir. Birinci bölümde,

      temas problemlerinin tarihsel gelişiminden bahsedilmiş ve temas problemleri ile ilgili daha önce

yapılmış bazı çalışmalar özetlenmiştir. Yine bu bölümde, tabakalar ve çeyrek düzlemler için

      elastisite teorisine ait temel denklemler ve integral dönüşüm teknikleri kullanılarak kartezyen ve

polar kooardinatlardaki gerilme ve yer değiştirme ifadeleri elde edilmiştir. Ayrıca sonlu elemanlar

      yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, problemin tanımı yapılmış ve çözümü ilk

olarak elastisite teorisine göre yapılmıştır. Birinci bölümde verilen genel gerilme ve yer değiştirme

      ifadeleri sınır şartlarında yerlerine yazılarak iki integral denklemden oluşan bir integral denklem

sistemi elde edilmiştir. İntegral denklem sisteminin sayısal çözümü Gauss-Jacobi integrasyon

      formülasyonuyla gerçekleştirilmiş ve temas uzunlukları, temas gerilme yayılışları, normal

gerilmeler ve kayma gerilmeleri elde edilmiştir. Ayrıca bu bölümde, sonlu elemanlar paket

      programında kullanılan ağ yapısı ve eleman tiplerinin uygunluğunu doğrulamak açısından

literatürde bulunan bir ayrılmalı temas problemi incelenmiştir. Daha sonra yukarıda ele alınan

      çeyrek düzlemler üzerindeki tabakalara ait temas problemi sonlu elemanlar yöntemi ile sayısal

analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde, probleme ilişkin yük genişliği, çeyrek düzlem açıklık mesafesi,

      tabaka yükseklikleri ve malzeme özelliklerini ifade eden çeşitli boyutsuz büyüklükler için sayısal

uygulamalar yapılmış ve sonuçlar tablolar ve grafiklerle irdelenmiştir. Dördüncü bölümde, bu

      çalışmadan çıkartılan sonuçlar ve öneriler verilmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Elastisite teorisi, Temas mekaniği, Temas gerilmesi, Temas uzunluğu,

İntegral dönüşüm teknikleri, Çeyrek düzlem, Sonlu elemanlar yöntemi, ANSYS