Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hasan Tahsin ÖZTÜRK
Danışman: Prof.Dr.Ing.Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BETONARME SIĞ TÜNELLERİN YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI VE GENETİK ALGORİTMAYLA OPTİMUM TASARIMI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 26/4/2013
Sayfa Sayısı: 192
Tez No: Dt954
Özet:

      Gittikçe artan malzeme ve işçilik maliyetleri buna karşın kaynakların sınırlı olması nedeniyle, inşaat mühendislerinin yapı başarımlarının yeterli olmasını sağlarken maliyeti ve/veya ağırlıklarını optimum düzeyde olmasını sağlamaları da gerekmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı da, aç-kapa yöntemiyle inşa edilen dikdörtgen enkesitli betonarme sığ tünellerin başarımlarının minimum maliyetle sağlanmasını Yapay Arı Koloni ve Genetik Algoritmalarla gerçekleştirmekten ibarettir. Gerçekleştirilen çalışma dört asıl ve iki ek bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde Yapay Arı Koloni Algoritması bazı örnek tasarımlar üzerinde denenmekte, sığ tünellerin tasarımı için amaç fonksiyonu, tasarım değişkenleri ve sınırlayıcılar için matematiksel ifadeler belirlenmekte, bunlarla Trabzon Kalekapısı Kavşağı Altgeçit tünelinin minimum maliyetle tasarımı gerçekleştirilmekte ve elde edilen sonuçlar geleneksel tasarımınkilerle karşılaştırılmaktadır. Üçüncü bölüm çalışmanın bütününden çıkarılabilen sonuç ve önerilere ayrılmıştır. Bu son bölümü kaynaklar listesi, iki ek bölüm ve yazarın özgeçmişi izlemektedir.

      Elde edilen bulguların irdelenmesi, aç-kapa yöntemiyle inşa edilen dikdörtgen kesitli betonarme sığ tünellerin minimum maliyetle optimum tasarımlarının Yapay Arı Koloni Algoritması ve Genetik Algoritmayla gerçekleştirilebileceğini ve bu algoritmalarla geleneksel yönteme göre daha ekonomik tasarımların yapılabileceğini göstermektedir.

      

Anahtar Kelimeler: Tüneller, Aç-kapa yöntemi, Optimizasyon, Yapay arı koloni algoritması, Genetik algoritma