Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fatih SAKA
Danışman: Prof. Dr. Ömer YÜKSEK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Sentetik Debi Süreklilik Eğrilerinin Matematiksel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Doğu Karadeniz Örneği
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 17/2/2012
Sayfa Sayısı: 64
Tez No: Dt890
Özet:

      Bu çalışmada, akım verisi bulunmayan veya yetersiz olan havzaların debi süreklilik eğrilerinin (DSE) tahmin edilmesi maksadıyla, Doğu Karadeniz’deki 39 adet akım gözlem istasyonunu (AGİ) kapsayan bir model geliştirilmiştir. Her bir AGİ’nin 10 yıllık debi değerleri, koordinat bilgileri ve bölgede bulunan meteoroloji istasyonlarının, sıcaklık, yağış ve koordinat bilgileri temin edilerek drenaj alanlarının sınırları çizilmiştir. Thiessen Metodu kullanılarak havzaların yıllık toplam yağış ve sıcaklık değerleri elde edilmiştir. Her bir istasyonun %0-100, %20-100 ve %30-100 aşılma oranlarına karşılık gelen debi verilerine logaritmik ve eksponansiyel fonksiyonlar uygulanmış ve regresyon katsayıları elde edilmiştir. Eksponansiyel denklemin katsayıları, her bir AGİ’ye ait topoğrafik ve iklimsel özelliklerle ilişkilendirilmiştir. Topoğrafik özellikler olarak drenaj alanı, drenaj yoğunluğu, toplam akarsu uzunluğu ve akarsu kollarının ortalama eğimi; iklim özellikleri olarak ise, ortalama yıllık toplam yağış yüksekliği ile yıllık ortalama sıcaklık değerleri kullanılmıştır. Ayrıca %10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ve 90 aşılma oranlarına sahip olan debi değerlerinin havza özellikleriyle ilişkileri belirlenmiştir. Sonuç olarak, veri ölçümü bulunmayan havzaların debi değerlerinin tahmin edilmesi için gerekli denklemler iki farklı yöntemle tahmin edilmiştir. Her iki yöntemle elde edilen korelasyon katsayılarının yüksek ve denklemlerin rölatif hatalarının kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiş ve denklemlerin güvenilir olduğu kanaatine varılmıştır.

      Anahtar Kelimeler: Debi Süreklilik Eğrileri, Doğu Karadeniz, Regresyon Analizi