Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Durdu Mehmet ÖZCAN
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Yapıların Patlatma Kaynaklı Doğrusal Olmayan Davranışlarının Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 27/12/2010
Sayfa Sayısı: 133
Tez No: Dt813
Özet:

      Bu tez çalışmasında, yapıların patlatma kaynaklı doğrusal olmayan davranışları deneysel yöntemlerle belirlenmektedir. Çalışmada, betonarme ve yığma taşıyıcı sisteme sahip bina ve köprüler örnek olarak seçilmiş, patlatma anında zeminden ve yapılardan titreşim verileri alınmıştır. Patlatma hasar tahmin kriterlerinin belirlenmesinde, aynı bölgeden elde edilen toplam 64 patlatma kaydı kullanılmıştır. Dinamik karakteristikler olarak adlandırılan doğal frekans, mod şekli ve sönüm oranlarının deneysel ölçüm verilerine göre belirlenmesinde Operasyonal Modal Analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapıların üç boyutlu sonlu eleman modelleri ANSYS programında oluşturulmuş, modal analizleri gerçekleştirilerek analitik dinamik karakteristikler elde edilmiştir. Malzeme özellikleri ve sınır şartlarındaki değişimler dikkate alınarak yapıların sonlu eleman modelleri deneysel sonuçlara göre iyileştirilmiştir. Patlatma kaynaklı yer hareketine ait ivme kaydı kullanılarak yapıların doğrusal olmayan dinamik davranışları belirlenmiştir. Malzeme bakımından doğrusal olmayan davranış için Drucker-Prager modeli dikkate alınmıştır.

Bu tez çalışması, dört ana bölümden oluşmaktadır. Genel Bilgiler olarak adlandırılan Birinci Bölümde, literatür araştırması, bazı ülkelerde kullanılan hasar tahmin kriterleri ve formülasyonlar yer almaktadır. İkinci Bölümde, zemin ve yapılardan alınan deneysel ölçümleri, gerçekleştirilen analitik ve Operasyonal Modal Analizleri içeren Yapılan Çalışmalar sunulmaktadır. Üçüncü Bölümde, hasar tahmin kriterlerinin belirlenmesi, deneysel ölçüm verilerinin değerlendirilerek yapıların sonlu eleman modellerinin iyileştirilmesi ve patlatma kaynaklı yer hareketi kayıtları kullanılarak malzeme bakımından doğrusal olmayan dinamik analizlerin gerçekleştirilmesi gibi kısımların yer aldığı Bulgular ve İrdelemeler verilmektedir. Son Bölümde, çalışmadan çıkartılan sonuçlar ve ileriki çalışmalar için sunulan öneriler yer almaktadır. Bu bölümü kaynaklar ve öz geçmiş izlemektedir.

      Anahtar Kelimeler : Dinamik karakteristik, Doğrusal olmayan davranış, Drucker-Prager modeli, Hasar tahmin kriteri, Operasyonal Modal Analiz, Patlatma kaynaklı yer hareketi, Sonlu eleman model iyileştirmesi.