Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet Can ALTUNIŞIK
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Karayolu Köprülerinin Yapısal Davranışlarının Analitik ve Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 4/11/2010
Sayfa Sayısı: 190
Tez No: Dt808
Özet:

      Bu tez çalışmasında, karayolu köprülerinin yapısal davranışları analitik ve deneysel yöntemler kullanılarak belirlenmiştir. Bu amaçla, laboratuar ortamında oluşturulan model bir köprü ve arazi ortamında inşa edilen Kömürhan ve Gülburnu Köprüleri üzerinde analitik ve deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Doktora tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup; karayolu köprülerinin dinamik davranışı ile ilgili çalışmalar, karayolu köprülerinin analitik modellenmesi, sonlu eleman ve deneysel modal analiz yöntemleri ile ilgili genel bilgiler ve bu yöntemlere ait formülasyonlar bu bölümde sunulmaktadır. İkinci bölümde; yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen bulgulara yer verilmektedir. İkinci bölümde yapılan çalışmalar iki kısma ayrılmıştır. İlk kısımda; laboratuar ortamında oluşturulan bir model köprünün dinamik karakteristikleri analitik ve deneysel yöntemler kullanılarak belirlenmiş ve karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Model köprünün sonlu eleman modeli oluşturulup dinamik karakteristikler analitik olarak elde edildikten sonra, model köprü üzerine çevresel ve zorlanmış titreşim testleri uygulanarak köprünün dinamik karakteristikleri deneysel olarak belirlenmiştir. İkinci kısımda; Kömürhan ve Gülburnu Köprüleri’nin yapı-zemin etkileşimini içeren iki ve üç boyutlu sonlu eleman modelleri oluşturularak dinamik karakteristikler analitik olarak belirlenmiştir. Analitik olarak belirlenen dinamik karakteristiklerin karşılaştırılması amacıyla bu iki köprüye çevresel titreşim testleri uygulanmış ve dinamik karakteristikler deneysel olarak belirlenmiştir. Köprülerin sonlu eleman modelleri, malzeme özellikleri ve sınır şartlarındaki değişimler dikkate alınarak deneysel sonuçlara göre iyileştirilmiştir. Köprülerin başlangıç ve iyileştirilmiş sonlu eleman modellerine deprem ivme kaydı uygulanmış, her iki durum için lineer deprem davranışı araştırılmıştır. Ayrıca, Kömürhan Köprüsü’nün yapım aşamalarının ve zamana bağlı malzeme deformasyonlarının dikkate alındığı lineer olmayan analizi de gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bölümde; tez çalışmasından elde edilen sonuçlara ve yapılan önerilere yer verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar ve özgeçmiş izlemektedir.

      Anahtar Kelimeler : Çevresel Titreşim Testi, Deneysel Modal Analiz, Deprem Davranışı, Dinamik Karakteristik, Karayolu Köprüsü, Sonlu Eleman Model İyileştirme, Zorlanmış Titreşim Testi.