Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Handan ADIBELLİ
Danışman: Prof. Dr. Ragıp ERDÖL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Elastik Yarım Düzleme Oturan Simetrik Yüklü Yapışık Çift Tabakada değme ve Çatlak Problemi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 21/10/2010
Sayfa Sayısı: 130
Tez No: Dt807
Özet:

      Bu çalışmada simetrik yüklü, rijit pançla elastik yarım düzlem üzerine bastırılan yapışık çift tabakaya ait değme problemi ve aynı problemin alt tabakasında çatlak olması hali Elastisite Teorisi ve İntegral dönüşüm tekniği kullanılarak çözülmüştür.

Birinci bölümde, değme problemleri ve çatlak problemleri ile ilgili literatürdeki çalışmalar sunulmuş, Elastisite teorisinin temel denklemlerine Fourier integral dönüşümü uygulanıp, çatlak ihtiva etmesi ve etmemesi durumlarında düzlem halde tabaka ve yarım düzlemin gerilme ve yer değiştirme ifadeleri elde edilmiştir.

      İkinci bölümde, bu tezde ele alınan problemlerin tanımı yapılmış ve incelenmiştir. İlk olarak çatlaksız değme durumu incelenmiş, sınır koşulları sağlatılarak problem panç altındaki ve alt tabaka ile elastik yarım düzlem arasındaki değme gerilmelerinin bilinmeyen olduğu iki tekil integral denkleme indirgenmiştir. Bu integral denklem sisteminin Gauss-Chebyshev formülasyonu ile çözümü sonucu değme gerilmeleri elde edilmiş, bunlara bağlı olarak da normal gerilmeler belirlenmiştir. İkinci olarak ise aynı problemin alt tabakasında iç ve kenar çatlak olması durumu incelenmiş ve çatlağa ait gerilme şiddet faktörleri hesaplanmıştır.

Üçüncü bölümde probleme ilişkin sayısal uygulamalar yapılmıştır. Farklı yük, malzeme ve geometrik verilere göre değme uzunlukları, değme gerilmeleri, gerilme ve yer değiştirme bileşenleri ile gerilme şiddet faktörleri sayısal olarak elde edilmiş, sonuçlar tablolar ve grafiklerle gösterilmiştir.

      Dördüncü bölümde bu çalışmadan elde edilen sonuçlar literatürdeki değme ve çatlak problemleri ile karşılaştırılmıştır.

Beşinci bölümde sonuçlar yazılmış, altıncı bölümde ise öneriler verilmiştir.

      Anahtar Kelimeler : Tabaka , Elastik Yarım Düzlem, İntegral Dönüşüm Tekniği,

Değme Mekaniği, Kırılma Mekaniği, Gerime Şiddet faktörü