Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hakan ÇELİK
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: OTTOSEN AKMA KRİTERİ KULLANILARAK BETONARME KİRİŞLERİN MALZEME BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ STATİK VE DİNAMİK OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 9/6/2010
Sayfa Sayısı: 119
Tez No: Dt774
Özet:

      Bu çalışmanın amacı, betonarme kirişlerin malzeme bakımından doğrusal olmayan davranışını incelemek üzere literatürde önerilen ancak hiç kullanılmayan Ottosen akma kriterinin etkinliğini farklı çekme gerilme-şekildeğiştirme eğrileri ve farklı basınç gerilme-şekildeğiştirme eğrileri yardımıyla araştırmaktır. Ayrıca betonarme kirişlerin doğrusal olmayan serbest titreşim analizini gerçekleştirmek, doğrusal olmayan analiz gerçekleştirilirken çözümün kritik noktalarında etkiyen yük altında zorlanmış titreşim analizini yaparak dinamik davranışını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda önceden geliştirilen MATLAB programlama dilinde yazılan ve doğruluğu kanıtlanan bilgisayar programına; Ottosen akma kriteri, serbest ve zorlanmış titreşim için kütle matrisi ve zorlanmış titreşim analizi çözüm yöntemi olarak Newmark–β çözüm yöntemi eklenmiştir.

Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde betonun doğrusal olmayan davranışı konusunda literatürde yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi verildikten sonra doğrusal olmayan analizde kullanılan gerilme–şekildeğiştirme eğrileri, akma kriterleri ile dinamik analiz ve Newmark- β yöntemi üzerinde durulmakta, çalışmanın amaç ve kapsamı sunulmaktadır. İkinci bölümde Ottosen kriterine ait plastik malzeme matrisi oluşturulduktan sonra programın doğruluğu ve sonlu eleman ağı ile zaman artımının belirlenmesi üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde dikkate alınan akma kriteri ile statik analiz kısmında elde edilen bulgular sunulmakta ve literatürde verilen deneysel ve analitik sonuçlarla karşılaştırılarak irdelenmektedir. Ayrıca dinamik analiz kısmında incelenen kiriş örneğinin serbest ve zorlanmış titreşim sonuçları sunularak irdelenmektedir. Dördüncü bölümde ise bu çalışmadan çıkarılan sonuçlar ve buna bağlı olarak öneriler verilmektedir. Bu son bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

      Sonuç olarak, Otttosen kriteri ile betonarme kirişler için elde edilen yük yerdeğiştirme eğrilerinin, deneysel ve analitik olarak elde edilen yük–yerdeğiştirme eğrileri ile uyumlu olduğu dolayısıyla bu çalışma kapsamında incelenmiş olan kriterin betonarme kirişlerin doğrusal olmayan statik ve dinamik analizinde etkin bir şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Betonarme, Doğrusal Olmayan Analiz, Modal Analiz, Dinamik Analiz, Ottosen Kriteri, Gerilme Şekildeğiştirme Eğrileri,