Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Oğuz BURNAZ
Danışman: Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME YAPILARDA YANGIN VE BU YAPILARIN YANGIN ETKİSİ ALTINDA DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 24/2/2010
Sayfa Sayısı: 269
Tez No: Dt756
Özet:

      Betonarme yapıların yangın etkisinde kaldığı ve çoğu zaman kullanılmaz duruma gelerek çok önemli derecede can ve mal kaybına neden olduğu bilinen bir gerçektir. Durum böyle olmakla beraber, ülkemizde tasarımlarda yangın durumunun dikkate alınmasına imkan tanıyan kaynaklar yeterli düzeyde değildir. Son yıllarda bazı yabancı standartlar Türkçe’ye çevrilmiştir. Ancak bunların, betonarme yapıların yangın durumuna göre tasarlanmasında, kullanılması için daha bilimsel çalışmaların yapılması kaçınılmaz olmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, betonarme yapılarda yangın, yangın güvenliği ve bu yapıların yangın etkisi altında doğrusal olmayan davranışlarını incelemekten ibarettir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç asıl bölüm ve üç ekten oluşmaktadır. Birinci bölüm, yangın güvenliği ve betonarme yapıların yangın başarımı ile ilgili literatür çalışmasından ibarettir. İkinci bölümde, yangın davranış modelleri, betonarmeyi oluşturan beton ve donatının yüksek sıcaklıklardaki özelikleri, betonun kavlanması, betonarme kesitlerin ısıl çözümleme yöntemleri, betonarme yapıların yangın etkisinde yapısal çözümleme yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak geliştirilen bilgisayar programlarının ilgili formülasyonları, bu programlar ve SAFIR programı yardımıyla gerçekleştirilen çözümlemeler, bulgular ve irdelemeler de bu bölümde verilmektedir. Üçüncü bölümde çalışmadan çıkartılabilecek sonuç ve öneriler özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar dizini ve EPY, ISILSEYBA2 ve YNGSEYBA2 program listelerine ilişkin üç ek bölüm izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar; betonarme yapıların yangın başarımlarının belirlenmesinde yönetmeliklerde önerilen talimata dayalı ve basit yöntemlerin yanında daha gelişmiş yöntemlerin de kullanılması gerektiğini ve geliştirilen ISILSEYBA2 ve YNGSEYBA2 programlarının yangın etkisindeki betonarme yapıların iki boyutlu doğrusal olmayan ısıl ve yapısal çözümlemeleri için yeterli doğrulukta kullanılabileceğini ortaya koymuş bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sentez, Betonarme, Yangın, Doğrusal Olmayan, Isıl Çözümleme,Yapısal Çözümleme, Sonlu Elemanlar Yöntemi