Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İsa ÇÖMEZ
Danışman: Prof. Dr. Ragıp ERDÖL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: RİJİT DAİRESEL BİR PANÇLA BASTIRILAN ELASTİK TABAKA VE YARIM DÜZLEMİN SÜRTÜNMELİ DEĞME PROBLEMİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 25/9/2009
Sayfa Sayısı: 141
Tez No: Dt725
Özet:

      Bu çalışmada rijit dairesel bir panç ile bastırılan elastik bir tabaka ve yarım düzlemin birbirine tam yapışık ve ayrılmalı değme problemleri değme yüzeylerindeki sürtünme etkileri dikkate alınarak elastisite teorisine göre çözülmüştür. Düşey ve yatay tekil yükleri ileten rijit panç, h yüksekliğindeki homojen ve izotrop tabakanın üst yüzeyinden etki ettirilmiştir. Çözümlerde ağırlık etkileri ihmal edilmiştir.

Birinci bölümde değme problemleri üzerine günümüze kadar yapılmış olan bazı çalışmalardan bahsedilmiş, literatür özeti verilmiştir. Problemin çözümünde kullanılacak gerilme ve yer değiştirme ifadeleri, elastisitenin temel denklemleri ile integral dönüşüm tekniklerinden yararlanılarak çıkarılmıştır.

      İkinci bölümde ilk olarak tabaka ve yarım düzlemin birbirine tam yapışık olduğu sürekli değme problemi ele alınarak sınır şartları belirlenmiştir. Gerilme ve yer değiştirme ifadeleri sınır şartlarına uygulanarak pançın altındaki değme gerilmesinin bilinmeyen olduğu ikinci tür bir tekil integral denklem elde edilmiştir. Tekil integral denklemin sayısal çözümü Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonu ve Jacobi Polinomları yöntemi ile ayrı ayrı yapılmıştır. Daha sonra tabakanın yarım düzleme yapışık olmadan oturduğu ayrılmalı değme problemi ele alınmıştır. Sınır şartları uygulanarak pançın altındaki değme gerilmesinin yanı sıra tabaka ile yarım düzlem arasındaki değme gerilmesinin de bilinmeyen olduğu, iki tane integral denklemden oluşan bir integral denklem sistemi elde edilmiştir. İntegral denklem sisteminin sayısal çözümünü gerçekleştirmek üzere Gauss- Jacobi integrasyon formülasyonu kullanılmıştır.

Üçüncü bölümde panç yarıçapını, tekil yük değerini, malzeme özelliklerini ifade eden boyutsuz büyüklüklerin ve sürtünme katsayısının değişik değerleri için değme bölgelerinde oluşan değme uzunlukları ve değme gerilmesi dağılımları şekil ve tablolar halinde verilmiştir. Bulguların doğruluğu ve geçerliliği literatürde var olan çalışmalarla karşılaştırılarak gösterilmiştir. Aynı zamanda y ekseni boyunca tabaka ve yarım düzlemde oluşacak olan x, y normal gerilmeleri ile xy kayma gerilmesi dağılımları da incelenmiştir. Dördüncü son bölümde çalışmada ortaya çıkan sonuçlar sunulmuştur.

      Anahtar Kelimeler: Sürtünmeli Değme, Ayrılmalı Değme, Sürekli Değme, İntegral Dönüşüm Teknikleri, Elastisite Teorisi, Rijit Panç, Sürtünme.