Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Seda MACİT
Danışman: Prof. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETON YOL İNŞAATINDA KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON’UN KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 10/9/2009
Sayfa Sayısı: 124
Tez No: Dt717
Özet:

      Bir ülkenin ulaşım ağının yeterli düzeyde ve standartta olması o ülkenin gelişmişliğinin bir göstergesidir. Gelişmiş ülkelere göre ülkemizdeki yol ağı yetersiz kalmakta, buna karşın yollarımızdaki özellikle ağır taşıt trafiği artmaktadır. Bu durum üstyapıda önemli problemlerin çıkmasına neden olmakta, mali kaynakların da sınırlı olması konunun önemini daha da arttırmaktadır. Bu nedenle bir karayolu yatırımının proje ve inşaat safhalarında optimum çözümlerinin üretilmesi gerekmektedir.

Günümüzde karayollarının büyük çoğunluğunu asfalt yollar oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerin aksine ülkemizde beton yol uygulamalarına daha yeni başlanmıştır. Beton hammaddelerinin yerel kaynaklardan temin edilebilme imkânı beton yolları cazip hale getiren başlıca etmendir.

      Kendiliğinden yerleşen betonun (KYB) yol betonu olarak kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu çalışmanın birinci bölümünde, günümüzde beton yolların önemi, üstünlükleri ve sakıncaları, projelendirme ve malzeme seçiminde dikkate alınacak esaslar, KYB’ye genel bir bakış ve beton yolların yüzey yapısıyla ilgili genel bilgiler anlatılmıştır. İkinci bölümde ise, bazalt ve kireçtaşı olmak üzere iki farklı tip agrega ile KYB tasarımları oluşturulmuş, bazalt agregalı karışıma çimento miktarını azaltarak uçucu kül ilavesiyle başka bir tasarım daha hazırlanmıştır. Elde edilen KYB’nin özelliklerini karşılaştırmak amacıyla süper akışkanlaştırıcı katkı katılmadan Kontrol Karışımı adı verilen geleneksel beton hazırlanmıştır. Elde edilen bu beton karışımların basınç, eğilmede çekme dayanımları tekerlek yükü altında aşınmaları ve sürtünme katsayıları araştırılmıştır, veriler tablo ve grafikler halinde gösterilmiştir. Üçüncü bölümde ise, deneylerden elde edilen sonuçlar irdelenmiştir. Dördüncü bölümde varılan sonuçlar açıklanmış, bu çalışmadaki noksanlıkların giderilmesi ve geliştirilmesi için devamında yapılacak çalışmalara dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kendiliğinden Yerleşen Beton, Beton Yollar, Basınç Dayanımı,

       Eğilmede Çekme Dayanımı, Sürtünme Katsayısı