Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali URAL
Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YIĞMA YAPILARIN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 9/3/2009
Sayfa Sayısı: 185
Tez No: Dt682
Özet:

      Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı halen yığma yapılarda ikamet etmektedir. Son yıllarda ülkemizde meydana gelen büyük depremler, yığma yapıların depremden en fazla zarara uğrayan yapılar olduğunu göstermiştir. Gelecekte oluşacak depremlerde bu tür yapılarda meydana gelebilecek hasarların önlenmesi veya en aza indirilmesinin, bu yapıların statik ve dinamik davranışlarının iyi belirlenmesi ve böylece gerekli önlemlerin alınmasıyla mümkün olacağı açıktır.

Ülkemizdeki mühendislik hizmetlerine bakıldığında yığma yapılar konusunda gerek modelleme ve gerekse hesaplama aşamalarında bir bilgi karmaşasının yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, yığma yapılar hakkındaki mevcut literatür ve yönetmeliklerden yararlanarak hesaplamalara ilişkin mevcut bilgi ve modelleme teknikleri ortaya koymak, taşıyıcı duvarların davranışlarını etkileyen parametrelerin belirlenmesi ve bu parametrelerin davranışa etkinliklerinin araştırılması başlıca amaç olarak seçilmiştir. Bu bağlamda uygulamaya ve geliştirmeye yatkın yazılımlar da ortaya koymak amaçlanmaktadır.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; mevcut literatür özeti, yığma yapı sistemleri, kullanılan malzemeler, ilgili yönetmelik ve standartlar ile yığma yapıların statik ve dinamik yükler altındaki davranışları doğrusal ve doğrusal olmayan yanlarıyla ele alınmıştır. İkinci bölümde; geliştirilmiş olan bir adet pratik deprem hesabı programı ile 2 adet sonlu elemanlar programı tanıtılmış ve bunlarla birlikte LUSAS ve DIANA programları yardımıyla çeşitli analizler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yığma duvar dayanımlarını, dolayısıyla da yığma yapıların deprem davranışlarını etkileyecek olan bazı parametreler (harç ve tuğla dayanımları, örgü biçimleri, düşey hatılların durumları gibi) yapısal modeller yardımıyla irdelenmiştir. Bu bölümün sonunda depremde hasara uğramış gerçek bir yığma yapının analizleri gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bölüm sonuç ve öneriler bölümü olup bu bölümü kaynaklar listesi izlemektedir. Ek bölümde ise sonlu elemanlar programının açık kaynak kodları ve bunların kullanımına ait bazı bilgiler verilmektedir.

Sonuç olarak; harç ve yığma birimlerin dayanımlarının, örgü biçimlerinin ve hatılların yerleştirilme biçimlerinin duvarın yük taşıma kapasitesine etkileri ortaya konmuş, bu konuda çalışacak olanlara açık kaynak kodlu bir sonlu elemanlar programının yazılımı sunulmuştur.

      

Anahtar Kelimeler: Yığma Yapılar, Sonlu Elemanlar Metodu, Doğrusal Elastik Analiz, Doğrusal Olmayan Elastik Ötesi Analiz, Modelleme Teknikleri, Plastisite, Deprem Analizi