Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Umut TOPAL
Danışman: Prof. Dr. Ümit UZMAN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Tabakalı Kompozit Dikdörtgen Plakların Değiştirilmiş Uygun Doğrultular Metodu’na Göre Optimizasyonu
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 3/7/2008
Sayfa Sayısı: 144
Tez No: Dt643
Özet:

       Bu çalışmada değiştirilmiş uygun doğrultular yönteminin, tabakalı kompozit dikdörtgen plakların optimizasyon problemlerine uygulanabilirliği amaçlanmaktadır. Bu nedenle, dayanım, titreşim, mekanik ve termal burkulma olmak üzere dört farklı optimizasyon problemi çeşitli parametreler için dikkate alınmaktadır. Diğer taraftan bu çalışmada, diğer çalışmalarda ihmal edilen bazı parametreler dikkate alınarak, daha gerçekçi ve güvenilir sonuçlar elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla hazırlanan tez çalışması aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, kompozit malzemelerle ilgili genel bilgiler üzerinde durulmaktadır. Tabakalı kompozit plaklarda gerilme-şekil değiştirmeyle ilgili temel bağıntılar, denge denklemleri, birinci dereceden kayma deformasyon teorisine göre sonlu eleman formülasyonları, tabakalı kompozit plaklarda hasar durumları, optimizasyon ve çalışmada kullanılan optimizasyon yöntemleriyle ilgili genel bilgiler verilmektedir. Ayrıca, konunun öneminden, hesap tekniğinin, modelinin seçilmesinden ve bu konuyla ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalardan bahsedilmektedir.

       İkinci bölümde, incelenen dört farklı optimizasyon problemine ilişkin temel formülasyonlar detaylı bir şekilde verilmektedir. Ayrıca, optimizasyonda dikkate alınacak bazı parametreler için genel bilgiler ve formülasyonlar verilmektedir.

Üçüncü bölümde, dört farklı optimizasyon probleminde çeşitli parametreler için elde edilen bulgular irdelenmektedir. Bu bölümü çalışmadan çıkarılabilecek bazı sonuçlar ve öneriler izlemektedir.

       Çalışma sonucunda, değiştirilmiş uygun doğrultular yönteminin tabakalı kompozit plakların optimizasyon problemleri için etkili ve güvenilebilir bir yönteminin olduğu, ancak bu durumu genelleştirebilmek için bu yöntemin diğer tabakalı plak optimizasyon problemlerine de uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, dikkate alınan parametrelerin optimum sonuçlar üzerinde önemli derecede etkili olduğu ve o nedenle bu parametrelerin tabakalı plakların optimum tasarım aşamasında dikkate alınması gerekliliği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Tabakalı kompozit plaklar, Birinci dereceden kayma deformasyon teorisi, Optimizasyon, Değiştirilmiş uygun doğrultular metodu, Dayanım, Frekans, Burkulma.