Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İlker USTABAŞ
Danışman: Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Sülfat Etkisine Maruz Mineral Katkılı Beton ve Harçların Performansının İncelenmesi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 9/5/2008
Sayfa Sayısı: 130
Tez No: Dt635
Özet:

      Gerçekleştirilen deneysel çalışmada mineral katkı maddeleriyle üretilen betonların ve

harçların farklı sülfat ortamlarındaki performansları araştırılmıştır. Bu kapsamda %10 silis

      dumanı, %20 uçucu kül ve %20 yüksek fırın cürufu ilaveli üç seri beton üretilmiştir.

Karşılaştırma yapmak amacıyla mineral katkı içermeyen karışımlar da üretildi. Toplam

      250 adet 15 cm küp beton numune hazırlanmış ve sırasıyla %2 sodyum sülfat ve

magnezyum sülfat çözeltisinde, Karadeniz`den temin edilen suda ve musluk suyunda

      bekletilmiştir. Sülfat etkisine maruz beton numunelerin belli aralıklarla yüzey sertlikleri,

ultrases değerleri ve basınç dayanımları ölçülmüş ve aynı zamanda numunelerde meydana

      gelen yüzeysel bozulmalar periyodik olarak gözlemlenmiştir. Deney programı kapsamında

aynı zamanda mineral katkısız, silis dumanı ilaveli, uçucu kül ilaveli ve yüksek fırın cürufu

      ilaveli harç karışımlar üretilmiş ve 4×4×16 cm harç numuneler hazırlanmıştır. Mineral

katkılar harca %20 oranında ilave edilmiştir. Üretilen harç numuneler deney süresince 5oC

      ve 40oC`deki %2 MgSO4 çözeltisinde ve oda sıcaklığında bekletilmiştir. Karşılaştırma

yapmak amacıyla bir seri harç numune de standart kür ortamında tutulmuştur. 21 ay süre

      boyunca farklı ortamlarda bekletilen harç numuneler üzerinde taramalı elektron

mikroskobuyla mikro yapısal ölçümler gerçekleştirilmiştir.

      Çalışma sonucunda standart küre maruz betonlarda en yüksek dayanıma yüksek fırın

cürufu ilaveli betonlarda rastlanmıştır. Bunu sırasıyla ilk yaşlarda silis dumanı ilaveli

      betonlar, ilerleyen yaşlarda uçucu kül ilaveli betonlar takip etmiştir. En düşük dayanımı

veren betonlar mineral katkı içermeyen betonlar olmuştur. Magnezyum sülfat atağına

      maruz betonlarda yüzey yumuşamasıyla birlikte çatlak oluşumu türünde bozulmalara

rastlanırken sodyum sülfat çözeltisine maruz betonlarda yüzey yumuşaması olmaksızın

      benzer bozulmalara rastlanmıştır. 5oC, oda sıcaklığı ve 40oC’de magnezyum sülfat

çözeltisine maruz harç numunelerden oda sıcaklığında bekletilenler çamurumsu bir yapı

      gösterecek şekilde dağılmışlardır. Mineral katkıların betonun sülfat ortamında

performansını artırdığı, sıcaklık etkisinin harçlarda farklı bozulma mekanizmalarına neden

      olduğu araştırma sonucunda tespit edilen bulgulardan birkaçıdır.

Anahtar Kelimeler: Uçucu kül, Yüksek fırın cürufu, Silis dumanı, Sülfat atağı, Deniz

      suyu, Performans, Tobermorit, Etrenjit, Tomasit.