Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat GÜNAYDIN
Danışman: Doç. Dr. Süleyman ADANUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ONARILMIŞ VE LİFLİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMELERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME BİNALARIN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ DENEYSEL VE ANALİTİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 2/12/2016
Sayfa Sayısı: 282
Tez No: Dt1157
Özet:

      Bu çalışmada, onarılmış ve lifli polimer kompozit malzemelerle güçlendirilmiş betonarme binaların dinamik davranışları deneysel ve analitik yöntemlerle incelenmiştir. Bu amaçla, laboratuvar ortamında inşa edilen ölçekli betonarme binalar üzerinde deneysel ve analitik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu tez çalışması başlıca üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; konu ile ilgili genel bilgiler ve literatürde mevcut çalışmalar, deneysel ve analitik yöntemlere ait genel bilgiler ve bu yöntemler ile ilgili denklemler sunulmaktadır. İkinci bölümde, yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen bulgulara yer verilmektedir. İkinci bölümde yapılan çalışmalar iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda; laboratuvar ortamında inşa edilen ölçekli betonarme binaların dinamik davranışları hasarsız, hasarlı, onarılmış ve güçlendirilmiş durumlar için deneysel yöntemler kullanılarak belirlenmiş ve karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. İkinci kısımda ise; binaların üç boyutlu sonlu eleman modelleri hasarsız, onarılmış ve güçlendirilmiş durumlar için oluşturularak dinamik davranışları analitik olarak belirlenmiş ve binaların sonlu eleman modelleri deneysel sonuçlara göre iyileştirilmiştir. Ayrıca, binaların başlangıç ve iyileştirilmiş sonlu eleman modelleri kullanılarak hasarsız, onarılmış ve güçlendirilmiş durumları için doğrusal olmayan dinamik davranışları elde edilmiştir. Üçüncü bölümde ise; tez çalışmasından elde edilen sonuçlara ve yapılan önerilere yer verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar ve özgeçmiş izlemektedir. Çalışma sonucunda, onarım ve lifli polimer kompozit malzeme kullanılarak gerçekleştirilen güçlendirme uygulamalarının betonarme binaların dinamik davranışlarını iyileştirmede oldukça etkili olduğu görülmüştür.

      

Anahtar Kelimeler: Deneysel Modal Analiz, Dinamik Davranış, Dinamik Karakteristikler, Epoksi Enjeksiyon, Güçlendirme, Lifli Polimer Kompozit Malzeme, Onarım, Sonlu Eleman Yöntemi, Sonlu Eleman Model İyileştirme