Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Muhammet YURDAKUL
Danışman: Doç. Dr. Şevket ATEŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÜÇ EĞRİLİKLİ SÜRTÜNMELİ SARKAÇ MESNET SİSTEMİ İLE SİSMİK İZOLASYONU YAPILAN KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN DEĞİŞEREK YAYILAN YER HAREKETİ ALTINDA STOKASTİK ANALİZİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 29/6/2016
Sayfa Sayısı: 205
Tez No: Dt1146
Özet:

      Bu doktora tez çalışmasında üç eğrilikli sürtünmeli sarkaç (ÜESS) mesnet sistemi ile sismik izolasyonu yapılan karayolu köprüsünün değişerek yayılan yer hareketi altında stokastik davranışının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Deprem hareketi gibi kuvvetler rastgele olduklarından bu kuvvetlerin önceden bilinmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle yapı sistemlerinin dinamik analizlerinin, rastgele kuvvetlerin istatistiksel ortalamalar ve olasılık terimleriyle ifade edildiği stokastik analiz yöntemi ile yapılması daha gerçekçi olacaktır. Yapılan stokastik analizlerde deprem yer hareketi rastgele işlem olarak güç spektral yoğunluk fonksiyonu ile ifade edilmiştir. Yer hareketinin değişimi dalga yayılma etkisi, tutarsızlık etkisi ve zemin şartlarındaki değişim ile dikkate alınmıştır. ÜESS mesnet sistemi ile sismik izolasyonu yapılan köprünün periyodu uzatılarak izolatördeki sürtünmelerin de etkisiyle yapının enerji emme kapasitesi arttırılmıştır. Dolayısıyla köprü tabliyesindeki zahiri-statik, dinamik ve toplam tepkilerde önemli derecede azalma olmuştur.

Çalışma sonucunda değişerek yayılan yer hareketine maruz köprüler gibi uzun açıklıklara sahip yapıların stokastik davranışlarında ÜESS mesnet sisteminin önemli derecede etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte sismik izolasyonlu köprü tabliyesinden elde edilen eleman tepkileri izolasyonsuz duruma kıyasla oldukça küçük olsa da dalga yayılma etkisi, tutarsızlık etkisi ve zemin şartlarındaki değişimin sismik izolasyonlu köprülerde dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Üç Eğrilikli Sürtünmeli Sarkaç Mesnet Sistemi, Karayolu Köprüsü, Stokastik Analiz, Filtre Edilmiş Beyaz Gürültü, Dalga Yayılma Etkisi, Tutarsızlık Etkisi, Zemin Etkisi