Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erdem TÜRKELİ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan Tahsin ÖZTÜRK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KISMEN ÖNGERİLMELİ BETON KİRİŞLERİN YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI VE GENETİK ALGORİTMAYLA OPTİMUM TASARIMI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 15/4/2016
Sayfa Sayısı: 159
Tez No: Dt1135
Özet:

      Kısmen öngerilmeli beton yapı tekniğinin, tam öngerilmeli beton tekniğine göre genelde daha ekonomik olduğu bilinmektedir. Bununla beraber, Türkiyede bu konuyla ilgili çalışma ve uygulamalar yok denecek kadar azdır. Optimum tasarım çalışmalarına ise rastlanılmamıştır.

Bu çalışmanın temel amacı, kısmen öngerilmeli beton kirişlerin maliyet bakımından optimum tasarımlarını Yapay Arı Koloni ve Genetik Algoritmalarla gerçekleştirmektir. Bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup, burada köprüler, kısmen öngerilmeli betonla ilgili teknik literatür ve yapı optimizasyon teknikleri üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde, yapı optimizasyon tekniklerinden Yapay Arı Algoritması ve Genetik Algoritma özetlenmekte, bu algoritmalarla, örnek olarak seçilen üç probleme ilişkin amaç fonksiyonu, tasarım değişkenleri ve sınırlayıcılar belirlenerek, maliyet yönünden optimum tasarımları yapılmakta ve elde edilen bulgular, geleneksel yöntemlerle elde edilenlerle karşılaştırılmaktadır. Üçüncü bölüm çalışmanın bütününden çıkarılabilen sonuç ve önerilere ayrılmıştır. Bu son bölümü kaynaklar listesi ve yazarın özgeçmişi izlemektedir.

      Elde edilen bulguların irdelenmesi, kısmen öngerilmeli beton I ve T enkesitli kirişlerin maliyet açısından, Yapay Arı Koloni Algoritması ya da Genetik Algoritmayla gerçekleştirilen tasarımlarının, emniyetten ödün vermeden geleneksel yöntemle yapılan tasarıma göre çok daha ekonomik olduğunu göstermektedir.

      Anahtar Kelimeler: Köprü, Kısmen öngerilmeli beton, Optimizasyon, Yapay arı koloni algoritması, Genetik algoritma