Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Bahadır YILMAZ
Danışman: Doç. Dr. Şeref ORUÇ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BOR İÇERİKLİ ORGANİK KATKIYLA MODİFİYE EDİLEN ASFALTIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 28/3/2016
Sayfa Sayısı: 181
Tez No: Dt1132
Özet:

      Bu çalışmada, tamamen orijinal nitelikte yeni bir bor içerikli organik katkı maddesi, laboratuar ortamında kimyasal olarak sentezlenmiş olup, asfalt üzerindeki performans özellikleri araştırılmıştır. Sentezlenen katkı maddesinin yapısal karakterizasyonu, Nükleer Manyetik Rezonans (NMR), Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR) ve Termogravimetrik (TG) analiz yöntemleri ile ortaya konulmuştur. Katkının asfalta ilave edilmesiyle oluşan modifiye asfalt bağlayıcıların morfolojik yapısı, modifikasyon mekanizması ve termal bozunma sıcaklıkları sırasıyla, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), FT-IR ve TG analizleriyle tespit edilmiştir. Fiziksel ve reolojik özellikleri ise, Dinamik Kayma Reometrisi (DSR), Dönel İnce Film Halinde Yaşlandırma (RTFOT), Dönel Viskozimetre (RV), Basınçlı Yaşlandırma Kabini (PAV), Eğilme Kirişi Reometrisi (BBR) ve geleneksel bağlayıcı deneyleriyle belirlenmiştir. Marshall dizaynına göre hazırlanan karışımların mekanik özellikleri, Marshall Stabilite ve Akma, Dolaylı Çekme, Su Hasarı, Dolaylı Çekme Mukavemeti, Statik Sünme, Dinamik (Tekrarlı) Sünme, Dolaylı (İndirek) Çekme Yorulma ve Nicholson Soyulma deneyleri ile incelenmiştir. Deney sonuçlarından, katkının asfaltın kıvamını, tekerlek izi ve yaşlanma direncini, esneklik ve adezyon özelliğini, yük yayma kabiliyetini ve yorulma ömrünü artırdığı, sıcaklık hassasiyetini ve düşük sıcaklıklardaki çatlama eğilimini azalttığı tespit edilmiştir. Deneylerden elde edilen verilerin istatistiksel analiz sonuçları bu bulguları destekler nitelikte olup, asfaltın performans özelliklerine en iyi etki eden katkı oranın %6 olduğu görülmüştür.

      Anahtar Kelimeler: Bor, Borat ester, Kimyasal sentez, Modifiye asfalt, Sıcak asfalt karışım