Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Onur AKÇAY
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: HÜCRE PLANLAMASINDA HÜCRE YARIÇAPLARININ VE BAZ İSTASYON GÜÇ SEVİYELERİNİN OPTİMİZASYONU
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/7/2001
Sayfa Sayısı: 78
Tez No: t1184
Özet:

      Hücre planlamasında en önemli mesele, hücre yarıçaplarının ve baz istasyon verici güçlerinin belirlenmesidir. Bu saptama yapılırken irdelenmesi gerekli olan bazı faktörler vardır. Bu tezde bu faktörler göz önüne alınarak inceleme yapılmıştır.

      Optimizasyon işlemimizi gerçekleştirirken temel olarak trafik analiz durumunu yani erişim tekniği olarak kullanılan sistemi, optimizasyonu yapılan bölgenin nüfus dağılımını ve coğrafik koşullarını ele aldık. Sistem olarak TDMA+FDMA ve CDMA sistemlerini inceledik. Bu çalışmada yol kaybının hesabında Okumura-Hata modeli kullanılmıştır. Gene çalışmada önemli bir yer tutan anten durumları incelenmiş ve her 3 farklı anten durumu için gerekli C/I’lar hesaplanarak, olması gereken C/I için N parametresi saptanmıştır. Tüm bu işlemler yapılarak optimizasyon sonuçları elde edilebilir ve grafiksel olarak 3 farklı bölge ( kent, yarı kent, kırsal ) için çizimler yapılabilir.

      Bulunan sonuçlardan da anlaşılmaktadır ki alınan parametrelere bağlı olarak kullanılan her iki sistemin de birbirlerine göre üstünlükleri vardır. Her 3 bölge için gerekli nüfus ve yüz ölçüm bilgilerinde oldukça hassas davranılmalıdır. Bu hassasiyet, sonuçların gerçekçiliğini ve güvenilirliğini arttıracaktır.

      

Anahtar Kelimeler: Hücre Planlaması, Hücresel Mobil Haberleşme, GSM, Erişim Teknolojileri, Propogasyon Modeli.