Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erol ÇETİN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ANJİYOGRAM GÖRÜNTÜLERİNDE DAMAR KENARLARININ PARAMETRİK YÜZEY MODELİ İLE KESTİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/1998
Sayfa Sayısı: 55
Tez No: T968
Özet:

      Bu tezde, anjiyogram görüntülerinin kantitatif değerlendirilmesinde önemli rol oynayan koroner damar kenarlarını kestirmek için yüzey modeline dayalı bir yöntem izah edilmektedir. Bu yöntem parametrik olup, koroner damarın küçük bir parçasının elipsoidle modellenmesine dayanır. İlgili bölgedeki elipsoidin izdüşümü, yüzey denklemi olarak kullanılmaktadır. Geliştirilen yöntem, kemik ve dokuların oluşturduğu arkaplanı ve gürültüyü içermektedir. Kenar ile ilgili olan parametrelerin kestirilmesi için yüzey modeline, Marquardt-Levenberg doğrusal olmayan kestirim algoritması uygulanmıştır.

      Yöntemin performansı, çeşitli arkaplan yapılan, farklı damar boyutları ve gürültü seviyeleri için bilgisayarla oluşturulmuş görüntülerde ve gerçel görüntülerde incelenmiştir. Sonuçlar, son yıllarda literatürde var olan diğer bir yöntemin sonuçları ile karşılaştırılmış ve önerilen yöntemin üstünlükleri gösterilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Koroner Damar, Kenar Bulma, Yüzey Modelleme, Kestirim, Elipsoid.