Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Özcan SAÇAR
Danışman: Yrd.Doç.Dr.Rıfat Yazıcı
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HECE ALGILAMA
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1995
Sayfa Sayısı: 64
Tez No: T601
Özet:

      Bu çalışmada ,Türkçe’deki heceler ve yapay sinir ağları incelenmiş ve Hata Geri Yayılım Algoritması kullanılarak yapay sinir ağı ile hece paternleri eğitilmiştir. Eğitilen sistemin hece paternlerini tanıması sağlanmıştır.

      Mikrofon ile elektriksel işarete dönüştürülen hece işareti,yüksek frekanslı bileşenleri süzmek için band genişliği 4 Khz. Olan alçak geçire süzgeçten (AGS) geçirilmiş ve analog/sayısal dönüştürücü (ASD) ile sayısal işarete dönüştürülmüştür. İşaret sayısala dönüştürülürken ,örnekleme,kuvantalama ve kodlama işlemlerine tabi tutulmuştur.

      İnsan kulağının söze karşı duyarlılığı incelendiğinde iki önemli nokta görülür.Bunlardan birincisi;kulağın sözün fazına karşı duyarsız olduğudur,ikincisi ise ;sözün güç tayfına karşı oldukça duyarlı olduğudur.Sözün güç tayfı incelendiğinde ,ses bölgesi frekanslarının belirlenmesi önem kazanır. Bu frekansların belirlenmesi için ,ayrık fourier dönüşümü kullanılmıştır.

      Bu adımlardan sonra elde edilen bilgiler ,aynı standartta olmaları için normalize edilmişlerdir.Böylece elde edilen paternlerle yapay sinir ağı eğitilmiş ve eğitilen ağın paternleri algılaması sağlanmıştır.Eğitmenin anlamı;başlangıç ağırlıklarının ayarlanmasıdır.Çalışmada iki katmanlı yapay sinir ağı için hata-geri yayılım algoritmasına ilişkin bilgisayar yazılımı gerçekleştirilmiştir.

      

      Anahtar kelimeler:Yapay sinir ağı ,hata-geri yayılım algoritması ,hece paterni ,güç tayfı ,ayrık fourier dönüşümü