Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cemal KÖSE
Danışman: Y.Doç.Dr.Rıfat YAZICI
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YÜZEY DOKUSUNUN VE FRAKTAL CİSİMLERİN BİLGİSAYARLA ÜRETİMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1990
Sayfa Sayısı: 108
Tez No: T269
Özet:

      Bilgisayar grafiklerinde, üretilen cisimlerin canlı görünümler kazanabilmesi, cismin tanınlanmasinda ve kurulmasinda kullanilan çeşitli yöntemlerin gücüne bağlıdir. Herhangi bir cisim bir noktalar takımı ile veya matematiksel ifadeyle tanımlanabilır. Matematíksel olarak tanınlanan cismin veya manzaranuın Şekilsel özellikleri dışında, aydınlatma, boyama, ve yüzey özellikleri gibi cisme doğallık kazandıran unsurlarin önemi de büyüktür. Diğer taraftan görünmeyen yüzeylerin yok edilmesi yöntemleri, bilgisayar grafiklerinin önemli ara aşamalarindan birini oluşturmaktadir. Bu tez çalışmasında doku üretimi ve izdüşümü değişik şekillerde gerçekleştirilmiştir. Bunlardan doku üretimi fraktal olmayan dokular ve fraktal dokular olmak üzere iki kisında incelenmiştir. Fraktal olmayan dokular üretildikten sonra, doğrusal veya doğrusal olmayan izdüşüm yöntemlerinden

      biri kullanılarak, cisim yüzeyine eklenirler. Fraktal dokular ise izdüşüm yöntemlerinden herhangi biri llanilarak cismin yüzeyine eklenebileceği gibi, üretilen cismin yapısal özelliğinden de kaynaklanabilir. Giriş bölümü dahil olmak üzere dokuz bölümden oluşan bu tez çalışmasınin, ikinci bölümünde çeşitli matematiksel

      modeller yardıni ile, fraktal olmayan cisimlerin, üç-boyutlu uzayda kurulması yöntemlerine değinilmiştir.

      Üçüncü bölümde, üretilen bu cisimlerin döndürülmesi , ötelenmesi, ölçeklendirilmesi ve projeksiyonu ile ikiboyutlu ekran düzleminde görüntülenmesi işlemlerine değinilmiştir. En önemli aşamalardan biri olan, örünmeyen yüzeylerin yok edilmesi probleminin çözüm yöntemlerine dördüncü bölümde değinilmiştir.

      Beşinci bölümde, aydlnlatma modelleri yansına türlerine göre kurularak, cisimdeki yüzeysel parlaklık dağılımı hesaplanmıştır. Cisim, daha sonra hesaplanan bu parlaklık dağılımına ve altıncı bölümde anlatılan doku eşitlerinden biri. ile dokulandirilması sonucunda oluşan doku etkisine, başlı olarak boyanmıştır. Yedinci bölümde, fraktal cisimlerin ve dokularln üretim incelenmiştir. Ayrica fraktal cisim için uygun seçilmesine ve üretilen bu fraktal cisimlerin özelliklerine değinilmiştir. Daha sonra traktal özellik taşiyan, karmaşzk izdüşümler ve bazi sonuçlari gözden geçirilmiştir.

      Dokuzuncu ve son bölümde ise, üretilen çeşitli ürünler, sonuçlar, ve sorunlar sergilenmiştir.