Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Haydar KAYA
Danışman: Doç.Dr. Hasan DİNÇER
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: MOMENT YÖNTEMİNİN ANTEN PROBLEMLERİNE UYGULANMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1988
Sayfa Sayısı: 101
Tez No: T177
Özet:

      Elektromanyetik alan konusunun antenleri içeren bölümünde ortaya çıkan problemleri analitik yoldan çözebilmek için bazı varsayımlar yapılır. Örneğin, bir dipol anten problemi için dipolün üzerindeki akım dağılımı, uzunluğuna bağlı olarak ya düzgün biçimde ya da sinüzoidal alınır. Bununla birlikte, her anten problemi için bu varsayımlar doğru sonuçlar vermediği gibi ana litik çözüm olanağı da sağlamazlar. Bu yüzden, doğru olmayan bu bazı varsayımlardan kurtulmak ve analitik yoldan çözümü zor olan problemlerin çözümünü kolaylaştırmak için çeşitli sayısal yöntemler geliştirilmiştir. Moment Yöntemi bu sayısal yöntem lerden biridir ve birçok anten probleminin çözümünde başarılı olmuştur.

      Moment yöntemi en genel haliyle, ele alınan anten problemi için çıkarılan bir integral denklemini bilgisayar yardımıyla çözülebilecek matris denklemine dönüştürme tekniğidir. Anten problemlerinde varısayımı yapılan büyüklük akım dağılımı olduğu için moment yöntemiyle çözümde akım dağılımı bilinmeyen olarak alınır. Böylece, problem öncelikle akım dağılımının bulunması problemine dönüşür. Akım dağılımı belirlendikten sonra diğer istenenler kolaylıkla hesaplanabilir.

      Bu çalışmada genel moment yönteminin iki özel durumu olan Nokta Uydurma Yöntemi ve Parçalı Sinüsoidal Galerkin yönteminden yararlanarak çeşitli boyda dipol antenlerin, doğrusal dizilerin ve Yagi dizilerinin analizi yapılmıştır. Sonuçta, moment yöntemiyle hesaplanan değerlerle deneysel değerlerin birbirleriyle uyuştuğu gözlenmiştir.