Lisansüstü Eğitim Süreleri

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin olarak; 09.06.2016 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu tarafından, lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin 2016-2017 Güz Dönemi itibariyle sıfırlanarak yeniden başlaması uygun görülmüştür.

 

24.07.2017 tarih ve 30133 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KTÜ lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinin 7. Maddesine göre Tezli Yüksek Lisans Programları;

(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora Programları için de aynı yönetmeliğin 17. Maddesine göre;

(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

İlgili öğrencilere önemle duyrulur.