Amaç ve Hedeflerimiz

  

Amaç 1: Eğitim - öğretimin kalitesini arttırmak

Hedefler:

1.    Gereksinim duyulan alanlarda öğretim elemanı sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek

2.    Ders içeriklerini ve ders programlarını Çekirdek Eğitim Programı çerçevesinde güncellemek

3.    Meslek etik ilkelerinin benimsendiği bir eğitim programı oluşturmak

4.    Öğrencilere kanıta dayalı güncel bilgilere ulaşmaları için ulusal ve uluslararası kaynakları kullanma becerisini kazandırmak

5.    Öğrencileri lisansüstü eğitime özendirmek

6.    Fakültemizin nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilmelerini sağlamak

7.    Öğrenciler için verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek

8.    Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak

9.    Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler (seminer, kongre, çalıştay, vb.) düzenlemek

10. Fakültemiz dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere öğrencilerin ve öğretim elemanlarının katılımını teşvik etmek

11. Eczacılık alanındaki konularda bağımsız veya bir ekibin üyesi olarak bir araştırmayı yapabilme ve yaptığı araştırma sonuçlarını sunabilme (araştırma projesi, ödev, olgu sunumları vb.) becerisini öğrencilere kazandırmak

12. Öğrencilerin eczacılık mesleğinin uygulandığı tüm alanlarda staj yapabilmelerini sağlamak amacıyla kurumsal işbirliğini sağlamak

13. Ders dışında öğrencileri motive edecek mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetleri (yarışma, münazara, kutlama vb.) her yıl düzenlemek

14. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimliliğini ölçmek için geri bildirim mekanizmaları oluşturmak

15. Mezun veri tabanını oluşturmak ve mezunların veri tabanına kayıtlarını sağlamak

 

Amaç 2: Araştırma kapasitesini geliştirmek ve bilimsel verimliliği artırmak.

Hedefler:

1.    Nitelikli araştırmalar yapan insan gücünü artırmak

2.    Araştırma altyapı olanaklarını iyileştirmek ve etkin kullanımlarını sağlamak

3.    Araştırma için nitelikli ve özellikli laboratuvarları Fakültemiz bünyesine kazandırmak

4.    Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen proje sayısını artırmak

5.    Etki katsayısı yüksek olan dergilerde yayınlanan makale sayısını artırmak

6.    Öğretim elemanlarının katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını artırmak

7.    Fakültemiz öğretim elemanlarının dergilere yaptığı bilim kurulu, hakemlik ve editörlük sayısını artırmak

8.    Fakültemiz akademisyenleri ile kamu kurum kuruluşları ve Ar-Ge birimleri bulunan ilaç sektörü arasındaki ilişkiyi kurmak için girişimlerde bulunmak

 

Amaç 3: Toplumsal hizmet faaliyetlerinde bulunmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak

Hedefler:

1.    Akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde toplumu bilgilendirme faaliyetlerinde yer almak

2.   Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini duyurmak, hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının bu projelerde yer almalarını teşvik etmek

 

Amaç 4: Fakültenin iç ve dış paydaş memnuniyetini artırmak

Hedefler:

1.    Fakültemizde görev yapan akademik ve idari personelin çalışma ortamlarından duydukları memnuniyet seviyesini ölçmek (toplantı, anket vb.) ve artırmak

2.    Fakülte içi sosyal etkinlikler düzenlemek, akademik ve idari personel arasındaki iletişimi artırmak

3. Öğrencilerin, Fakülte yönetimi ve öğretim üyelerinin ulaşılabilir olduğunu bilerek kendilerini huzurlu ve güvende hissettikleri bir ortam yaratmak

4.    Dış paydaşlarla iletişimi artırarak Fakültemiz ile ilgili görüş ve öneriler almak

 

Amaç 5: Finansal kaynakların geliştirilmesi

Hedef:

     1.   Bağış gelirlerini ve sponsorlar tarafından sağlanan katkıları artırmak