İş Akışı

Döner Sermaye Üzerinden İş Yapmak İçin İzlenecek Yol:

  1. Öncelikle Hizmeti Talep Eden Şahıs veya Firma İlk Başvurusunu Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne Yazılı Olarak Yapar. Almak İstediği İşin Niteliğini Süresini v.b. Belirterek İşin Yapılıp Yapılamayacağını Yapılacaksa Ücretini Sorar.
  2. Başvuru Dilekçesi İlgili İşletme Birimimize (Bütçesi Olan) yazı ile gönderilir. İşin Yapılıp Yapılamayacağını Kimin Yapacağını, Ücretini ve Sonunda Rapor Düzenlenip Düzenlenmeyeceğinin Bildirilmesi İstenir.
  3. Birimden Gelen Cevaba Göre Başvuruyu Yapana Sonuç Bildirilir. Kabul Etmesi Halinde Ücretin Yatırılacağı Banka ve IBAN Numarası ve Bir Ay İçerisinde Cevaplanmazsa İşlemin Sonlandırılacağı belirtilir.
  4. Paranın Yatması ile İş Yapılır ve Düzenlenen Rapor MUTLAKA İşletme Müdürlüğü Üzerinden Fatura İle Birlikte Yazı Ekinde Karşı Tarafa Gönderilir.
  5. Rapor Gönderildikten Sonra Yatan Paranın Dekontu İlgili Birim Tahakkuk Memuruna Gönderilir. Tahakkuk Memuru Kesintilerden Sonra Kalan Tutarı Bordrolaştırarak Muhasebe Evrakını Düzenler ve İşi Yapan Öğretim Üyesine Ödenmek Üzere Saymanlık Müdürlüğüne Gönderir. Saymanlık Müdürlüğü Kısa Sürede Ödemeyi Gerçekleştirir.


Yapılan İşin Birden Fazla Kişi Tarafından Yapılması Halinde Uygulanacak Ek İşlemler:

  1. Ücret Kabul Edilerek Yatırılmasına veya Yapılan Anlaşmaya Müteakip Yapılacak İşin Performans Puanları Çıkarılarak Üniversite Yönetim Kurulundan Geçirilir.
  2. İşin Sonunda Bu Performans Puanlarına Göre Performans Tablosu Hazırlanarak Görev Alana Öğretim Üyelerinin Performans Puanları ve Bordrolaştırılacak Tutarları Hesaplanır.

Daha Önceden Tarifelendirilen İşlerde Yöntem:


Bu işlerde (tahlil-analiz-ölçme v.b.) başvuru direkt işi yapan birime yapılabilir. Birim önce parasının yatırılmasını sağlar sonra işlemi gerçekleştirir. Rapor düzenlenecekse bu rapor işletme müdürlüğü vasıtasıyla yine faturası ile beraber ilgiliye ulaştırılır. İşlemlerin karşılığı yatan ücretler daha önce belirlenen performans puanlarına göre oluşturulan performans tabloları doğrultusunda bordrolaştırılarak ödemeler yapılır.

Kurs ve eğitim hizmetinin başlangıcında ise birim yapılacak iş bir talep sonucu gerçekleştiriliyorsa; talep eden kurum, şirket veya şahıslarla bir protokol yapılır. bu protokolde ücret dahil her şey belirlenir. İşin her aşamasında protokol çerçevesinde para ödenebilir ve fatura kesilebilir. İş bitiminde veya uzun süren bir eğitimse dönemler halinde eğitim veya kurs veren öğretim üyelerine performansa göre ödeme yapılır. Bu birimlerin daha önceden yönetim kurulundan geçirilmiş yönergeleri bulunmaktadır. Bu yönergelerdeki değişiklikler de yine yönetim kuruluna sunulmak zorundadır.

Tahsil Edilen Gelirin Ödenmesinde Esas:

Yükseköğretim kurumlarının hastane, diş hekimliği ve ziraat fakültesi kapsamına girenler haricindeki diğer birimlerinde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında tahsil edilen gelirlerden kanuni kesintiler ile varsa yapılan iş veya hizmetle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar, hizmet karşılığı olarak gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde, veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına, (Değişik: 02/11/2011-666 KHK/5-f md.) ödenir.

Yıl Sonuna Kadar Elde Edilen Gelirin Öğretim Üyesine Ödenmemesi:

Bir mali yılda, önceki yıldan devredilen gelir fazlasından katkıda bulunanlara ödemede bulunulmaz. Bununla maddede belirtilen diğer ihtiyaçlar karşılanır.