K.t.ü Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

K.T.Ü Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu'nun görev kapsamını, üye atamasını ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi birimlerinde üretilen proje ve faaliyetleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 58. maddesinin (k) fıkrası bu Yönergenin dayanağını oluşturur.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Uygulama Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezlerini,

b) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

d) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Komisyon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi proje ve faaliyet değerlendirme komisyonunu ifade eder.

Komisyon Üyeleri, Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri

Madde 5- Komisyon aşağıda tanımlanan üyelerden oluşur:

a) Döner Sermaye İşletmesinden sorumlu Rektör Yardımcısı,

b) Üniversitemiz bünyesindeki farklı disiplinlerin temsilini göz önünde tutarak Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilen en az 5 ve en fazla 7 Öğretim Üyesinden (Başkan dahil) oluşur. Görev süresi sona eren komisyon üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

Komisyon başkanı, Döner Sermaye İşletmesinden sorumlu Rektör Yardımcısıdır. (b) maddesi uyarınca görevlendirilen üyelerden; görev süresi bitmeden ayrılan üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye atanır.

Madde 6- KTÜ Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılabilecek projelerin ve faaliyetlerin araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik içeriğini değerlendirmek için Komisyon kriterler belirler ve bu kriterleri zaman içerisinde günceller ve öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda KTÜ Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılması öngörülen projeyi ve faaliyeti belirlenen kriterlere göre araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik içeriği açısından değerlendirerek bir raporla Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Yürürlük

Madde 7- Bu Yönerge Üniversite.Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönerge hükümlerini KTÜ Rektörü yürütür.