Yüksek Lisans Tezleri

 

 

TEZ YAZARI

YIL

TEZ ADI

Betül ER

2019

Üstbilişsel stratejilerle zenginleştirilen öğretimde programlama becerilerindeki değişimin incelenmesi

Eda SAKA

2019

Eğitsel amaçlı sanal gerçeklik oyunlarına yönelik araştırmaların incelenmesi: Bir metasentez çalışması

Güven ŞAHİN

2018

Ortaokul Seviyesinde Programlama Öğretimi İçin Bir Yöntem Önerisi

Hasan ŞEN

2018

Mobil eğitim yazılımlarındaki arayüz elemanlarına yönelik öğrenci tercihlerinin belirlenmesi

Sefa KAHYAR

2018

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında sorgulama topluluğu gerçekleşme düzeyinin öğrenme analitikleri ile belirlenmesi

Suheda YILDIZ

2018

Blok tabanlı kodlama ortamında problem çözme süreçlerinin incelenmesi

Melek ATABAY

2017

Yetişkinlerin çevrimiçi öğrenme ortamlarındaki çalışma alışkanlıklarının belirlenmesi
Determining adults' study habits in online learning environment

Merve AYDIN

2017

Uzaktan öğretici yeterliliklerinin ve yeterlilik boyutlarının belirlenmesi
Determination of distance instructors competencies and competency dimensions

Murat ATASOY

2017

İşitme engelliler sınıf öğretmenleri için içerik oluşturma yazılımının geliştirilmesi: Alisyazar
Development of content creation software for the classroom teachers of the hearing impaired: Alisyazar

Mustafa ALTUNTAŞ

2017

Web teknolojilerinin ev ödevi uygulamalarında kullanımının öğrenci ve öğretmen yönüyle değerlendirilmesi: 7. sınıf matematik dersi örneği
Evaluation of the usage of web technologies in homework exercises by students and teachers: Example of 7th grade mathematics lesson

Emine TİMUÇİN

2017

Otizm Spektrum Bozukluğu Konulu Çevrimiçi Seminerlerin Değerlendirilmesi

Servet KILIÇ

2016

Eşzamanlı çevrimiçi öğretimde sorgulama topluluğu modeli çerçevesinde bilişsel buradalık ile akademik başarı ilişkisinin incelenmesi
Investigation of the relationship between cognitive presence and academic achievement in the framework of comunity of inquiry model at simultaneous online teaching

Eda BAKIR

2016

Sınıf öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlık seviyelerinin dijital vatandaşlık alt boyutlarına göre incelenmesi
Examining perceptions of preservice classroom teachers in terms of dimensions/elements of digital citizenship

Dilara Arzugül AKSOY

2016

Üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik bilgisayar alanı destek eğitim etkinliklerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
Designing, implementation and evaluation of support training activities in the field of computer for the needs of gifted students

Göksu BAKİ

2016

Uzaktan eğitim ile yürütülen bir tezsiz yüksek lisans programında kurumsal desteğin incelenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi örneği
The examination of the impact of institutional support for an online master program without thesis: Karadeniz Technical University sample

Gülbahar MERVE ŞILBIR

2016

İşitme engelli öğrencilere yönelik yürütülen teknoloji tabanlı bir projenin okul üzerindeki etkilerinin eğitimde değişim süreçleri çerçevesinde incelenmesi
Conducted technology based for the hearing disabled students a project investigation in the school of education of the effects of change process framework

Muharrem AYDIN

2016

İhak (Mooc) sunmanın öğretim üyeleri ve kurum açısından çıktılarının incelenmesi
Investigating the outputs of Mooc presenting in terms of lecturers and the institution

Neslihan ATEŞ

2016

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğretmen adaylarının internet bağımlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Examining internet addiction levels of pre-service Computer Education and Instructional Technologies Teachers in terms of certain variables

Özlem ÇAKIR

2016

Bilgi ve iletişim teknolojileri içerikli hizmetiçi eğitimlerin verimliliğine etki eden faktörler
Factors associated with the productivity of information and communication technology-based on-the-job training

Aslı KOCAOĞLU

2015

Beyin temelli öğrenmeye dayalı ağ günlüğü sitesinin öğretim sürecindeki etkilerinin incelenmesi
The investigation of effects of blogs on brain based learning in the teaching process

Ebru TURAN GÜNTEPE

2015

Eğitim fakültesindeki öğretim elemanlarının eş merkezli halka modeline göre teknoloji entegrasyon sürecini değerlendirme
Evaluation the situation of using technologies in education according to concentric circles model of the instructors at education faculty

Rukiye BAYRAKTAR

2015

Öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması
Determination of level of teachers' educational technology usage: A study of a scale development

Adem BAYRAKTAR

2015

Çevrimiçi derslerin verimliliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Defining the factors affecting to efficiency of online courses

Elvan KOL

2015

Farklı programlardaki öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ortamlarına uyum aşamalarının incelenmesi
Investigating stages of the adoption of instructors of the different programs to distance education environment

Seyfullah GÖKOĞLU

2014

Sistem tabanlı teknoloji liderliği modeliyle öğrenme ortamlarına teknoloji entegrasyonunun değerlendirilmesi
Evaluation of technology integration into learning environments by using system based mentoring model

Mücahit ÖZTÜRK

2014

Uzaktan eğitimde öğretimi ayrıntılama kuramına göre yapılan programlama öğretiminin değerlendirilmesi
The evaluation of programming teaching performed according to elaboration theory in distance education

Adil YILDIZ

2014

Opensimulator ile 3B sanal kampüs, sanal sınıf tasarımı ve uygulanması
Designing and implementation of 3D virtual campus and virtual class using opensimulator

Hüseyin YILMAZ

2014

Bilgisayar iç donanım birimleri ile ilgili kavram yanılgılarının giderilmesinde video ve 3B animasyonların etkisi
The effect of videos and 3D animations to remedy the misconceptions about the internal hardware components of computer

Turgay ERDEMİR

2014

Uzaktan eğitimde bulut bilişim teknolojileri ile proje tabanlı öğrenme uygulaması
The application of project based learning with cloud computing technologies in distance education

Pınar KEFELİ

2013

Öğretim sürecinde etkileşimli tahta kullanımına yönelik geliştirilen bir hizmet içi eğitim kursu ve yansımaları
An in-service training course developed for the use of interactive whiteboard in teaching process and its reflections

Canan ÇOLAK

2013

Sanal dünyalarda düzenlenen İngilizce iletişim kurma etkinliklerinin öğretmen adaylarının öz yeterlik inancına ve sosyal bulunuşluklarına etkisi
The effects of communicative English activities performed in virtual worlds on teacher candidates self efficacy beliefs and social presence

Necati TAŞKIN

2012

Çoklu öğrenme ortamının okul öncesi öğrencilerinin sayı kavramı gelişimine etkisi
The effect of multimedia enviroment on preschool students' development of number concept

Tuğba KOCADAĞ

2012

Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi
Determining the digital citizenship levels of prospective teachers

Pınar DEMİREL

2012

Bir sosyal ağ ortamı ile desteklenen fizik dersinin değerlendirilmesi
The assesment of the physics lesson supported by a social network

Mehmet KOKOÇ

2012

Karma mesleki gelişim programı sürecinde ilköğretim sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi deneyimleri üzerine bir çalışma
A study on technological pedagogical content knowledge experiences of primary teachers throughout blended teacher professional development program

Bülent KANDEMİR

2012

Hareket tabanlı öğrenme materyalinin tasarımı uygulanması ve değerlendirilmesi
Desining developing and evaluating gesture based learning material

Ayşenur ÖZLÜ

2012

Hasta hakları çalışanlarının danışma ihtiyacına yönelik çevrimiçi mesleki gelişim programının değerlendirilmesi
Evaluation of an online continuing professional development program aimed at meeting consultation needs of patient rights staff

Yasin YALÇIN

2012

Türkiye'de uzaktan eğitim programları için akreditasyon standartlarının Delphi tekniğiyle belirlenmesi
Determining the accreditation standards for distance education programs in Turkey using Delphi technique

Tuğba BAHÇEKAPILI

2011

Teknoloji destekli öğretim konusunda bilişim teknolojileri öğretmen adayları ile sınıf öğretmeni adaylarının işbirliği süreci ve bu süreçteki deneyimleri
Experiences from collaboration between information technologies teacher and classroom teacher candidates orientated by the technology-supported instruction

Semra FİŞ ERÜMİT

2011

Web tabanlı uzaktan eğitimde ders materyali tasarımı, uygulaması ve materyal tasarım kriterlerinin belirlenmesi
Designing and implementing course material in web based distance education and determining criteria for material designing

Yiğit Emrah TURGUT

2011

Video konferans yoluyla verilen derslerde verimliliğe etki eden faktörler
The factors having effect on productivity in lectures via video-conferencing

Semra Müşra BEKTAŞ

2011

İlköğretim branş öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonunda bilişim teknolojileri formatör öğretmeninin rolü
The role of formatter teachers in integration of branch teachers in primary education to learn and teach of information technologies

Nurşen KÜÇÜKSÜLEYMAN

2011

Web destekli eğitime bir örnek: Jeoloji mühendisliği lisans programında sanal polarizan mikroskop uygulamaları
A sample for web based education: Virtual polarizan microscope applications in undergraduate program at the department of geological engineering

Lokman ŞILBIR

2011

İşitme engelli öğrencilerin Türkçe okuma yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik görsel yardım paketi: GÖRYAP
Visual aided package for developing reading and writing skills of the students with hearing impairment in Turkish language: GÖRYAP

Ayça ÇEBİ

2011

Bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ile öğrenci performanslarının değerlendirilmesi
Evaluation of students' performances via fuzzy multi criteria decision making methods

Memnüne PEKŞEN

2011

İlköğretim öğretmenlerinin teknolojiyle öğrenme-öğretme süreçlerini bütünleştirme düzeylerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
Determination of primary school teachers? opinions related to levels of integrating technology with teaching-learning process

Neslihan KARACA

2010

Bilgisayar destekli animasyonların grafik çizme ve yorumlama becerisinin geliştirilmesine etkisi: ?Yaşamımızdaki sürat örneği?
The effect of computer assisted animations on development of graphics drawing and interpretation skills: Velocity sample in our lives

Zeynep ŞAHİN TİMAR

2010

Çoklu zeka kuramına göre hazırlanan web destekli materyalin öğrenci başarısına etkisinin değerlendirilmesi
The evaluation of web based material that is prepared in accordance with the multiple intelligence theory

Ömer Faruk URSAVAŞ

2010

İlk ve ortaöğretim öğretmenlerinin teknoloji korku düzeylerinin belirlenmesi
Examining of primary and secondary school teachers? technophobia levels

Emrah ÇAĞLAYAN

2010

Web tabanlı grafik örgütleyici yazılımının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi
Designing, developing and evaluating web based graphic organizer software

Ekrem BAHÇEKAPILI

2010

Eş zamanlı çevrimiçi bir öğrenme ortamı tasarımı
Designing a synchronous online learning environment

Erhan ÇİFTÇİ

2009

İşitme engelli öğrenciler için hazırlanan bilgisayar destekli yazılı anlatım becerisi geliştirme materyalinin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi
Designing, implementation and evaluating material developed for improving deaf students' writing skill

İlknur REİSOĞLU

2009

Yerçekimi, kütle ve ağırlık kavramlarına ilişkin kavram yanılgılarının giderilmesinde haptic'in etkililiğinin belirlenmesi
Determination the effect of haptic in correcting misconceptions related to concepts of gravity, mass and weight

Yasemin AYDIN

2008

Artikülasyon eğitimine yönelik bilgisayar destekli öğretim materyalinin değerlendirilmesi
Evaluating computer aided learning material developed for articulation education

Alper ŞİMŞEK

2008

Bilgisayar destekli İngilizce telaffuz materyalinin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi
Designing, implementation and evaluating computer aided material developed for English pronunciation learning

Emre UZUN

2007

Görme engelliler için basılı doküman yorumlama ve seslendirme sisteminin gerçekleştirilmesi
Implementation of written document interpreting and vocalization system for visually handicapped people

Muhammet BERİGEL

2007

Web tabanlı ingilizce öğretim materyalinin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi
Designing, developing and evaluating Web based language material

Zeynep ÇELİK

2006

Web tabanlı otomasyon ve ölçme-değerlendirme yönetim sistemi: KTU Fatih Eğitim Fakültesi Örneği
Web based automation and measurement-evaluation management system: KTU Fatih Educational Faculty

Mustafa Serkan ABDÜSSELAM

2006

Matematiksel denklem ve ifadelerin bilgisayar ortamında grafikleştirilerek öğretilmesinin eğitime katkıları
The contribution of teaching mathematical equation and expressions by using computer graphics to education

Sema Nur DEMİRKAN

2006

İlköğretim 6. sınıf uzayı keşfediyoruz ünitesinin etkileşimli video destekli öğretimi
Teaching the 'discovering the space' subject of 6 th class of primary education using interactive video

Zeynep HALİLOĞLU TATLI

2005

İlköğretim II. kademe bilgisayar ders müfredatına proje tabanlı öğretim yöntemiyle yeni bir yaklaşım
A new approache to the curriculum for computer lessons at second stage of primary education via project based learning method

Sakine ŞENSOY

2005

KTÜ BÖTEB için bir WEB tabanlı eğitim sitesi geliştirilmesi ve kullanılabilirliğinin incelenmesi
Development of a WEB based instructional site for KTÜ BÖTEB and investigation of its usability