SevgiliÖğrenciler,
 
Türkiye'deki Biyoloji Bölümleri arasında ilk akredite olan, bilimsel yayın ile kaliteli eğitim verme açısından ilk 10 içerisinde yer alan bölümümüz, tüm organizmaları kapsayan makroskobik boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar, bütün canlıların yapı ve fonksiyonlarını, gen mühendisliği ve biyoteknoloji gibi alanları da kapsayacak şekilde hayatın gizemlerini araştıran ve eğitim veren, uzman öğretim üyeleriyle, son teknolojilerle donanmış mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, zooloji, botanik ve bitki biyokimyası-fizyolojisi laboratuvarlarıyla faaliyet gösteren bir bölümdür.

Biyoloji Bölümü, toplumun ve bilim dünyasının temel ilkelerini benimsemiş, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yaşam bilimleri alanında hem teorik hem de uygulama bilgileriyle donanmış, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin üretilmesi ve uygulanmasını görev edinmiş, toplum ihtiyaçlarına uygun bilimsel düşünceye sahip, cesaretli, girişimci niteliklerde biyologlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Biyoloji Bölümünün ders programının farklı ilgi alanlarına yönelik içerikte olması, mezunların birçok alanda çalışabilmesi veya kendi işlerini kurabilmesi hususlarında çok büyük bir avantajdır. Dersler, laboratuvar uygulamaları yanında arazi çalışmaları ve teknik gezilerle de desteklenmektedir. Öğrencilerin aldıkları derslere uygun olarak gerek günübirlik arazi ve gerekse de 2-3 günlük teknik gezi programlarıyla her yıl ülkemizin değişik bölgelerine ve biyoteknoloji kuruluşlarına gidilerek öğrencilerin bilgi ve görgüleri artırılmaktadır.

Mezunlarımız, hem özel kuruluşlarda hem de kamu kurum ve kuruluşlarındaki araştırma merkezlerinde iş bulabilme imkanlarına sahiptir. Biyoteknoloji alanındaki hızlı gelişmeler biyologlar için yeni fırsatlar oluşturmaktadır.Mezunlarımızın staj yapma ve iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversiteler, devlet ve özel hastaneler (laboratuvarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezi), özel sektör (gıda ve ilaç fabrikaları Ar-Ge ve/veya satış sorumlusu ve çevre danışmanı), bakanlıklar (Çevre-Orman, Tarım, Sağlık, Turizm), Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Adli Tıp Enstitüsü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü, Turizm Tesisleri, Su Ürünleri Enstitüsü, TÜBİTAK, DPT, DSİ, Öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı taktirde) ve Belediyelerdir.
 
Bölümümüzdeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri çoğunluğu alanlarında Türkiye'de ilk sıralarda yeralan öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları, TÜBİTAK, Bakanlık ve üniversite destekli araştırma projeleri yürütmekte ve bu projelerle ilgili araştırmalar bölümümüz laboratuvarlarında yürütülmektedir. Lisans ve lisans üstü öğrenciler bu araştırmalara katılabilmekte veya kendi önerdikleri çalışmaları laboratuvar sorumluları gözetiminde ortak olarak sürdürebilmektedirler. Biyoloji Bölümünde flora, fauna, ekoloji, populasyon genetiği, biyolojik çeşitlilik ve çeşitliğin korunması, biyoteknoloji, proteomik, genomik, transkriptomik, sistematik, antimikrobiyal aktivite, sitogenetik, böcek patolojisi, biyolojik mücadele, gen ekspresyonu ve karakterizasyonu, bakteri genetiği, bitki fiyolojisi, çevre mikrobiyolojisi, hücre kültürü, deney hayvanı kültürü, kültür kolleksiyonları, herbaryum, terraryum, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, moleküler genetik, zooloji, botanik gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları yapmış oldukları çalışmalarla bilim dünyası için ilk kez tespit edilen birçok yeni bitki türü bulmuşlardır. Ayrıca, birçok yeni bakteri türü de ilk kez bölüm öğretim üyeleri tarafından izole edilmiş, tanımlanmış ve adlandırılmıştır. Çeşitli fizyolojik mekanizmalar ilk kez yine bölüm öğretim üyelerinin yaptıkları çalışmalar sonunda ortaya çıkarılmıştır.Bölümümüzde düzenli olarak seminerler, sempozyumlar ileçalıştaylar düzenlenmekte ve bu bilimsel aktivitelere öğrencilerimizin katılımı da sağlanmaktadır.

Bölümümüzde,isteyen öğrencilerimiz İngilizce hazırlık programı alabilmektedirler. Bu durum, öğrencilerin İngilizce eksikliklerinin giderilmesi ve İngilizce okuma ve anlama düzeylerinin arttırılmasını sağlamaktadır. Böylece, daha çok aranan mezunlar yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Mezunlarımızın, lisans eğitimleri süresince aynı zamanda pedagojik formasyon alabilmeleri, biyologların yeniden öğretmen olarak atanmalarının önünü açmıştır. Başarılı öğrenciler bitirme tezlerini uygulamalı olarak alabilmekte ve böylece, lisansüstü öğrencilere sunulan imkanlardan lisans öğrencileri de yaralanabilmektedir.

 
Avrupa'daki yüksek öğretim kurumları ile ikili anlaşmalar yapılarak gerek lisans, gerekse lisansüstü seviyede öğrencilerimize,Erasmus ve Lenardo da Vinci gibi eğitim programları kapsamında 1 yıl süre ile yurt dışında öğrenim imkanı sağlanmaktadır. Buna ilave olarak, Farabi değişim programı ile yurt içinde istedikleri yüksek öğretim kurumunda 1 yıl süreyle  öğrenim görme imkanı tanınmaktadır.

Biyoloji Bölümünde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre lisansüstü programlara girme imkânları son derece geniştir. Lisansüstü öğrenciler, modern imkânlarla araştırmalarını yapabilmektedirler. Bu araştırmalardan elde ettikleri sonuçlarla yüksek lisans veya doktora tezlerini yapmakta ve bu verilerden gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde makaleler üretebilmektedirler. Öğrencilerin çalışmalarını desteklemeye yönelik, gerek üniversite ve gerekse de TÜBİTAK kaynaklarından çeşitli projeler yürütülmektedir. Özellikle TÜBİTAK projeleri sayesinde öğrencilere burslar da verilebilmektedir.

 

 Bölüm Başkanı

 

 

Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1974 yılında kurulmuştur. 1984 yılında, bugünkü dekanlık makamının bulunduğu Matematik Binasında eğitime başlamıştır. Bugün ise kendi binasında eğitim öğretime devam etmektedir. 2005-2006 eğitim öğretim yılında normal örgün öğretim yanında ikinci öğretim de başlamıştır. 2000 yılından itibaren normal örgün öğretimde İngilizce hazırlık programına geçilmiştir. Eğitim dili Türkçe ve İngilizce olup dil yeterlilik sınavını geçemeyen öğrencilerin 1 yıllık hazırlık sınıfını tamamlamaları gerekir.
Bölüm, 1987-88 yılından itibaren yüksek lisans ve doktora eğitimi vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere BİYOLOJİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme yerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, YÖK e bağlı bir kurumdur. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'dan yeterli puan, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puanı almış olma)
Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav ile yılda bir kez yapılır.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamladığını ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Biyoloji alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 60 AKTS karşılığı ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak
Program Profili  
Biyoloji Bölümünün temel hedefi; genel biyoloji ve beş alt anabilim dalının (Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji) temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip biyolog ünvanı ile kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan biyologlar yetiştirmektir. Biyoloji Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak, rektörlük üzerinden yürütür. Biyoloji Bölümü, öğrencilerini biyolojinin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Biyoloji Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, Bakanlıklara bağlı çeşitli kurumlar, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar, Biyologlar Derneği şeklinde özetlenebilir.
Bölümümüz güçlü eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerini en iyi şekilde eğitmeye çalışmaktadır. Bölümümüz KTU-BAP, DPT, TUBITAK ve başka dış kaynaklı desteklerle, araştırma performansı yüksek bir bölümdür. Öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. Öğrenci laboratuarlarında en yeni teknoloji ile öğrencilerini eğitmeye çalışır. İstekli ve başarılı bazı öğrencilerine araştırma laboratuarlarında araştırmalara katılma imkânı sunarak, öğrencilerini lisansüstü çalışma yapmaya yönlendirip, akademik kariyer yaparak ve akademisyen olarak hayatlarını kazanmalarını teşvik etmektedir. Bölümün müfredatındaki müteakip dersler, fizik, kimya ve matematik dahil önceki derslerdeki bilgiler üzerine bina edilmiştir, böylece öğrencileri geleceğe hazırlamayı hedeflemiştir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (laboratuar çalışması, laboratuar sınavı, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir. Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, laboratuarların en az %80`ine katılmalıdır. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz. http://ogrweb.ktu.edu.tr/ogrweb
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü en az DC notuyla ve başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler BIOLOG unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir:
Üniversiteler, devlet ve özel hastaneler (laboratuarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezi), özel sektör (gıda ve ilaç fabrikaları AR-GE ve/veya satış sorumlusu ve çevre danışmanı), bakanlıklar (Çevre-Orman, Tarım, Sağlık, Turizm), Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Adli Tıp Enstitüsü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü, Turizm Tesisleri, Su Ürünleri Enstitüsü, TÜBİTAK, DPT, DSİ, Öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı taktirde) ve Belediyelerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi , Biyoloji Bölümü, 61080 TRABZON
Telefonu      : +90 462 377 2581 or 325 3200
Belge Geçer           : +90 462 377 2581 or 325 3195
E-Posta      : kutrup@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/fakulte/fenedb/biyoloji/
Bölüm Olanakları : 
Biyoloji bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Bölümde teknik donanımlı 80 kişilik 4 sınıf, 60 kişilik 2 sınıf, 30 ar kişilik 3 öğrenci laboratuarı vardır.
Bölüm çalışanlarının araştırma alanları biyolojik bilimlerde geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Araştırma alanlarının uygulamaları genel biyoloji, zooloji, botanik, moleküler biyoloji, hidrobiyoloji ve ilgili yan dallarında gerçekleştirilmektedir. Bölüm hem eğitim ve hem de araştırma için kullanılmak üzere şu laboratuvarlara sahiptir:
Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuarı, Moleküler Biyoloji Araştırma Biyoloji Laboratuarı, Bitki Fizyolojisi ve Biyokimya Araştırma Laboratuarları, Zooloji Araştırma Laboratuarları, Botanik Araştırma Laboratuarı, Sterilizasyon Odası, Bitki Büyütme Odası, Sera
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
BIY1001Genel Biyoloji - I43+0+0ZorunluTürkçe
BIY1003Genel Biyoloji Lab. - I20+0+2ZorunluTürkçe
FIZ1005Genel Fizik43+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1011Genel Fizik Lab.20+0+2ZorunluTürkçe
KIM1005Temel Kimya43+0+0ZorunluTürkçe
KIM1011Temel Kimya Lab.20+0+2ZorunluTürkçe
MAT1001Genel Matematik52+2+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3018+2+6
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II22+0+0ZorunluTürkçe
BIY1000Biyometri53+0+0ZorunluTürkçe
BIY1002Genel Biyoloji Lab. - II40+0+2ZorunluTürkçe
BIY1004Biyofizik53+0+0ZorunluTürkçe
BIY1006Genel Biyoloji - II53+0+0ZorunluTürkçe
KIM1018Organik Kimya53+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1004İngilizce - II22+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+0+2
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
BIY2005Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi63+0+0ZorunluTürkçe
BIY2007Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi Lab.20+0+2ZorunluTürkçe
BIY2011Bitki Morfolojisi ve Anatomisi63+0+0ZorunluTürkçe
BIY2013Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Laboratuarı20+0+2ZorunluTürkçe
BIY2023Hücre Biyokimyası - I63+0+0ZorunluTürkçe
BIY2025Hücre Biyolojisi63+0+0ZorunluTürkçe
BIY2027Hücre Biyolojisi Lab.20+0+2ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3012+0+6
Bahar Dönemi
BIY2000Omurgalı Hayvanlar Biyolojisi63+0+0ZorunluTürkçe
BIY2002Omurgalı Hayvanlar Biyolojisi Lab.20+0+2ZorunluTürkçe
BIY2004Hücre Biyokimyası - II53+0+0ZorunluTürkçe
BIY2006Genel Mikrobiyoloji63+0+0ZorunluTürkçe
BIY2008Hayvan Histolojisi53+0+0ZorunluTürkçe
BIY2010Hayvan Histolojisi Lab.20+0+2ZorunluTürkçe
BIY2012Genel Mikrobiyoloji Lab.20+0+2ZorunluTürkçe
BIY2014Hücre Biyokimyası Lab.20+0+2ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3012+0+8
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
BIY3005Genetik - I53+0+0ZorunluTürkçe
BIY3009Hayvan Fizyolojisi Lab.20+0+2ZorunluTürkçe
BIY3011Hayvan Fizyolojisi53+0+0ZorunluTürkçe
BIY3017Tohumsuz Bitkiler Biyolojisi Lab.20+0+2ZorunluTürkçe
BIY3019Tohumsuz Bitkiler Biyolojisi43+0+0ZorunluTürkçe
BIY3027Ekoloji43+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-243+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
BIY3007Hidrobiyoloji43+0+0SeçmeliTürkçe
BIY3015Endokrinoloji43+0+0SeçmeliTürkçe
BIY3023Bitki Embriyolojisi43+0+0SeçmeliTürkçe
BIY3029İletişim ve Liderlik43+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3018+0+4
Bahar Dönemi
BIY3000Tohumlu Bitkiler Biyolojisi Lab.20+0+2ZorunluTürkçe
BIY3002Tohumlu Bitkiler Biyolojisi53+0+0ZorunluTürkçe
BIY3006Genetik - II63+0+0ZorunluTürkçe
BIY3016Bitki Fizyolojisi Laboratuarı20+0+2ZorunluTürkçe
BIY3018Bitki Fizyolojisi53+0+0ZorunluTürkçe
BIY3022Genetik Lab.20+0+2ZorunluTürkçe
Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-243+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
BIY3004Radyobiyoloji43+0+0SeçmeliTürkçe
BIY3010İhtiyoloji43+0+0SeçmeliTürkçe
BIY3012Bitki Patolojisi43+0+0SeçmeliTürkçe
BIY3024Mikrobiyal Metabolizma43+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3015+0+6
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
BIY4005Moleküler Biyoloji Lab.40+0+2ZorunluTürkçe
BIY4037Moleküler Biyoloji02+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-253+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-353+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-453+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
BIY4009Bitkilerde Gelişim Fizyolojisi53+0+0SeçmeliTürkçe
BIY4011İnsan Genetiği53+0+0SeçmeliTürkçe
BIY4021İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi53+0+0SeçmeliTürkçe
BIY4027Çevre Sağlığı53+0+0SeçmeliTürkçe
BIY4033Tıbbı Bitkiler53+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :2414+0+2
Bahar Dönemi
BIY 418Biyoteknoloji73+0+0ZorunluTürkçe
BIY4000Bitirme Projesi52+2+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-253+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-353+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ELEC420Bioinformatics53+0+0Seçmeliİngilizce
ELEC422Plant Biotechnology53+0+0Seçmeliİngilizce
SEC 412Vejetasyon Bilimi53+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 418Ekonomik Botanik53+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 424Çevre Etki Değerlendirme53+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 440Toksikoloji53+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 444Hayvan Coğrafyası53+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 446Kuramsal İletişim03+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2714+2+0
YIL TOPLAMI :51