KTÜ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
STAJ ESASLARI
 
MADDE I. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Staj Esasları; öğrencilerin mesleki uygulamalarını yaptırmak ve öğrencileri mesleki görevlerine hazırlamak amacıyla yürütülen stajları düzenler.
 
MADDE 2. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencileri stajlarını aşağıda belirtilen koşullarda yaparlar.
a) Stajlar eğitim-öğretim dönemleri dışında yapılacaktır.
b) Öğrenciler Bölüm Sekreterliğinden alacakları Zorunlu Staj Formunu staj yapacakları tarihten en az 30 gün önce doldurup onaylatmaları gerekmektedir.
c) Stajlar 2 grup halinde yapılacak ve her bir grup en az 10 gün olacaktır.
          I. grup staj süresi 20 gün olup, bu stajı yapacak öğrencilerin ilk 4 yarıyılı tamamlamış olmaları gerekmektedir.
          II. grup staj süresi 40 gün olup, bu stajı yapacak öğrencilerin 6. yarıyılı tamamlamış olmaları gerekmektedir.
          I. ve II. grup stajların süresi en az 60 işgünü olmalıdır.
d) Staj sürelerinin değerlendirilmesinde, resmi kurumlarda staj yapanlar için haftanın 5 günü özel işletmelerde staj yapanlar için ise haftanın 6 günü kabul edilecektir. Balıkçı gemilerinde yapılan stajlarda haftanın tamamı sayılacaktır.
           
MADDE 3. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencileri stajlarını öngörülen sıra ile yaparlar. Staj dosyasında hangi grup stajın yapıldığı belirtilecektir.
 
MADDE 4. Sınırlı Vardiya Zabitliği sınavına girmek isteyen öğrenciler, mezuniyetten sonra Bölüm sekreterliğinden alacakları Denizcilik Staj Defteri ile Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen stajları yapmaları ve onaylanmış staj defterini uygun olarak gemide tamamladıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. 
MADDE 5.Staj yapacak öğrencilerin hazırlaması gereken dokümanlar.
a) Staj defteri KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilecektir.
b) Staj yapılan kurum tarafından staja başlanılan dönemin ilk haftasında Bölüm başkanlığına "Staj yapmaya başlamıştır" ibareli bir yazının belgegeçer  veya posta ile gönderilmesi, stajın geçerli olabilmesi için şarttır.
c) Bölüm Sekreterliğinden alınan Staj Sicil Fişi doldurulup üzerine fotoğraf yapıştırıldıktan sonra Staj Komisyonu Üyelerinden birine onaylatılacaktır. Staj sonunda Staj Sicil Fişi stajın yapıldığı birimin amirine onaylatılacak ve kapalı bir zarf içinde ağız kısmı mühürlü olacak şekilde, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölüm Başkanlığına posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
 
MADDE 6. Staj Dosyalarında açıklamaların bulunduğu sayfalarda yapılan işler ile ilgili metinler 3. şahıs ağzı ile ve düzgün ifadelerle yazılacaktır. Staj yapılan yer fotoğraflar ile tanıtılacaktır. Günlük faaliyetler detaylı olarak açıklanacaktır ve basit açıklamalar ve bir cümlelik ifadeler kabul edilmeyecektir.
 
MADDE 7. Staj dosyaları Dönem başlamasından itibaren 15 gün içerisinde Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Başkanlığına teslim edilecektir.
 
MADDE 8.  Stajların uygunluğuna ve yeterliliğine Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Staj Komisyonu karar verecektir.