İç Kontrol Aşamaları

İÇ KONTROL MEVZUATI

Avrupa Birliği Süreci

İç Kontrolün Tanımı

İç Kontrolün Amacı ve İşleyişi

İç Kontrolün Modelleri

 

İÇ KONTROL  STANDARTLARI

A- KONTROL ORTAMI                                                             B- RİSK DEĞERLENDİRME                                                 C- KONTROL FAALİYETLERİ

Akademik Yönetim Etiği                                                                                Bilgisayar Laboratuvarı Risk Unsurları                                                    C1- BÜTÇE FORMLARI

Bilimsel Araştırma Yayın ve Değerlendirme Etiği                                          Bölüm Başkanı Atanma Süreci                                                                Bütçe Hazırlık İş Akışı

Eğititm Öğretim Etiği                                                                                      Çalışma Odaları, Salonlar ve Sınıfların Risk Değerlendirmesi                Bütçe Hazırlık Süreci

Etik İlkeler                                                                                                        Danışman Belirlenmesi                                                                            C2- KONTROL FORMLARI

Genel Etik Davranış İlkeleri                                                                             Ders Planları ve İçeriklerinin Güncellenmesi                                           Asansör Kontrol Formu

Hizmet Etiği                                                                                                      Öğrenci Disiplin Soruştırması Risk Matriksi                                           Çalışma Odaları Kontrol Formu

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi                                                                    Özel Risk Değerlendirme Tablosu                                                           Görev Devri Raporu

Organizasyon Yapısı                                                                                       Planlama ve Programlama                                                                        Isıtma Sistemi Kontrol Formu

Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Karşı Sorumlulukları                                RİSK (Tehlike ve Risk)                                                                           Jeneratör Kontrol Formu              

Öğretim Elemanlarının Yükümlülükleri                                                            Risk Değerlendirme Formu                                                                      Kontrol Formu (Derslik, Labratuvar)

Etik Değerler ve Dürüstlük                                                                                 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi                                       C3- MAL, HİZMET VE YAPIM İŞLERİ

Akademik ve İdari Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları                            Riskli Kabul Edilen İş ve İşlemler (Genel)                                               Hizmet Alımı İş Akışı

Akademik Görev Dağılımı                                                                                 Satın Alma Risk Değerlendirmesi                                                             Hizmet Alımı Prodesürü

Hassas Görevler                                                                                                  Sınav İtiraz İşlemleri Risk Matriksi                                                          Mal Alımı İş Akışı

Misyon ve Vizyon                                                                                               Staj İşlemleri Risk Matriksi                                                                       Mal Alımı Prodesürü

Personelin Yeterliliği                                                                                           Yönetim Kurulu Üye Seçimi                                                                     Yapım İşi İş Akışı

                                                                                                                                                                                                                                        Yapım İşi Prodesürü

D- BİLGİ VE İLETİŞİM                                                                     E- İZLEME                                                               C4- ÖĞRENCİ DİSİPLİN (ÖD) İŞLEMLERİ                                                                                                                                                                                                          

Bilgi ve İletişim                                                                                                       İç Denetim                                                                             ÖD Dosyasının sonuçlandırılması (PROSEDÜR)     

Devlet Memurları Şikayet ve Müracaatları Hakkındaki Yönetmelik                     İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi                               ÖD Dosyasının sonuçlandırılması (İŞ AKIŞI)      

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi                                                    İzleme (Özel Değerlendirmeler)                                            ÖD Soruşturması (İŞ AKIŞI)                                    

Hata, Usulsüzlük, Öneri ve Şİkayet Formu                                                             İzleme (Sürekli)                                                                     ÖD Soruşturması (PROSEDÜR)                             

 Kayıt ve Dosyalama Sistemi                                                                                   İzleme                                                                                   C5- PERSONEL DİSİPLİN (PD) İŞLEMLERİ   

 Raporlama                                                                                                                                                                                                               PD Soruşturması (İŞ AKIŞI)   

                                                                                                                                                                                                                                  PD Soruşturması (PROSEDÜR)   

                                                                                                                                                                                                                                  PD Soruşturması Sonlandırma (İŞ AKIŞI)  

                                                                                                                                                                                                                                   PD Soruşturması Sonlandırma (PROSEDÜR)  

                                                                                                                                                                                                                                   C6-  TAŞINIR İŞLEMLERİ

                                                                                                                                                                                                                                    Taşınır Mal Kaydı İşlemleri

                                                                                                                                                                                                                                     Taşınır Mal Düşümü (İŞ AKIŞI)

                                                                                                                                                                                                                                     Taşınır Mal Düşümü (PROSEDÜR)