Tarihçe

Trabzon Milletvekili Mustafa Re?it Tarakç?o?lu ve 28 arkada??n?n verdi?i teklifin, TBMM'de 20 May?s 1955 tarih ve 6594 say?l? kanunla kabul edilmesi ile kurulmu? olan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), ?stanbul ve Ankara illeri d???nda kurulan ilk üniversitedir. Kurulu?undan yakla??k sekiz y?l sonra, 19 Eylül 1963 tarihinde, 336 say?l? kanunla Rektörlük ve Fakülte kadrolar? verilerek Temel Bilimler, ?n?aat-Mimarl?k, Makine-Elektrik ve Orman Fakülteleri kurulmu?tur. KTÜ, e?itim-ö?retime 2 Aral?k 1963 tarihinde Esentepe Mahallesindeki Trabzon Atatürk ?lkö?retim Okulu'nun ilkokul Binas?'nda ba?lam?? olup, 1966 y?l?nda bugünkü merkez kampüse ta??nm??t?r. Geli?imini sürdüren KTÜ, 4 Ocak 1973 tarih ve 1659 say?l? kanunla da Yer Bilimleri ve T?p Fakültesi kadrolar? alm??t?r. 1981 y?l?nda, 2547 say?l? Yüksekö?retim Kanunu'nun ç?kar?lmas?ndan sonra KTÜ sürekli büyümeye devam etmi?, buna ba?l? olarak bünyesinde yeni fakülte ve bölümler aç?lm??t?r. 

Bugün KTÜ’de 12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulunda 52 lisans ve 29 önlisans program?; 6 enstitüde 79 yüksek lisans ve 62 doktora program? yürütülmektedir.

KTÜ, 2150 ki?ilik güçlü akademik kadrosu, 34 bin ö?rencisi ve 225 bini a?k?n mezunu ile ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biridir. Köklü geçmi?i, oturmu? gelenekleri, e?itim-ö?retim deneyimi, altyap?s?, mükemmel kampüsü ve nitelikli e?itim-ö?retim ve ara?t?rma kadrosu ile KTÜ bir ekoldür.