Misyon - Vizyon

Misyon 

E?itim-ö?retim, ara?t?rma ve toplumsal hizmet alanlar?ndaki uygulamalar?yla geli?meye aç?k üretken bireylerin yeti?mesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya ç?kmas?na, toplumun kalk?nmas? ve refah?na öncülük yapma görevini sürdürmek.

Vizyon

Yenilikçi üretime yönelik ulusal ve uluslararas? ihtiyaçlar? öngörecek ?ekilde ara?t?rmalar yapan, verece?i e?itim-ö?retim hizmetlerinde kaliteyi önceleyen, olu?turaca?? kültür ortam? ile ulusal ve uluslararas? düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak.

Temel De?erler

  • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel de?erlerine ba?l?l?k
  • Kurumsal aidiyet
  • Liyakat
  • Saydaml?k ve kat?l?mc?l?k
  • Kalite
  • Bilgi toplumuna önderlik
  • Toplumsal sorunlara duyarl?l?k